Тест "Механични трептения" (вариант 1)

 

1. Хармонично трептящо тяло преминава през равновесното си положение. В този момент една от величините е нула. Това е:

а) скоростта                             б) връщащата сила   

в) честотата                             г) механичната енергия

 

2. Махало извършва незатихващи трептения. По време на трептенето една от посочените величини се изменя. Коя е тя?

а) А (амплитуда)                            б) Т (период)                

в) Ек (кинетична енергия)               г) Е (механична енергия)

 

3. Реална система трепти принудено. Трептенията на системата са:

а) собствени                                б) незатихващи          

в) затихващи                               г) нормални

 

4. Коя от следните сили предизвиква хармонично трептене?

а) F = mg                                     б)  F = kq1q2/r2          

в)  F = kx2                                   г) F = kx

 

5. Махало се люлее с период 2 s. С какъв период се изменя Ек на махалото?

а) 1 s                                          б) 2 s                            

в) 0,5 s                                       г) 4 s

 

6. Колко е отклонението на пружина с коефициент на еластичност 500 N/m, под действие на сила 10 N?

а) 1cm                                       б) 2 cm                      

в) 3 cm                                      г) 4 cm

 

7. Периодът на хармонично трептящо пружинно махало зависи от:

а) отклонението                        б) амплитудата     

в) размерите на тялото              г) масата на тялото

 

8. Колко пъти преминава през равновесното си положение за 5 s махало, което трепти с честота ν = 4 Hz?

а) 40                                           б) 60                        

в) 80                                           г) 100

 

9. Махало със собствена честота 5 Hz извършва принудени трептения под действие на сила, която се изменя с период 0,1 sЧестотата на принудените трептения е:

а) 2,5 Hz                                      б) 5 Hz                    

в) 10 Hz                                      г) 20 Hz        

 

10. За един период на трептене Т, пружинно махало изминава път s = 56 cm. Колко е амплитудата на трептене?

а) 7 cm                                          б) 14 cm                     

в) 28 cm                                        г) 56 cm

 

11. Тяло трепти хармонично с период 0,02. Неговата честота е:

а) 0,5 Hz                                      б) 5 Hz                       

в) 50 Hz                                       г) 500 Hz

 

12. Тяло трепти с резонансна честота. В този момент една от неговите характеристики рязко нараства. Коя е тя?

а) период                                  б) честота                 

в) амплитуда                             г) масата

 

13. Реална система трепти свободно. Трептенията на системата са:

а) принудени                             б) незатихващи        

в) обикновени                            г) затихващи

 

14. Максималното ускорение на пружинно махало, което трепти с амплитуда 2 cm, е 3 m/s2. Колко ще стане максималното ускорение при амплитуда 3 cm?

Дадено:     Търси се:                         Решение: