Тест "Механични трептения" (вариант 2)

 

1. Не всички движения са трептения. Движенията, които определяме като трептения са:

а) случайни                                      

б) танцувални          

в) периодични                                

г) мистериозни  

 

2. В идеална трептяща  система трептенията са незатихващи. Каква е тяхната амплитудас течение на времето?

а) растяща                                    

б) постоянна               

в) намаляваща                              

г) произволна

 

3. Кое твърдение за трептящото махало в положение (1) е вярно?

 

а) скоростта е максимална                      

б) Еп е минимална

в) връщащата сила е минимална          

г) ускорението е максимално  

 

4. Хармонично трептящо тяло преминава през равновесното си положение. В този момент една от неговите характеристики е нула. Това е:

а) скоростта                                    

б) връщащата сила    

в) честотата                                    

г) механичната енергия

 

5. Ученик стои върху платформа, която трепти с период Т и постоянна амплитуда. Собствената честота на трептене на тялото на ученика е Hz. При коя стойност на периода Т трептенията на платформата са най-опасни за ученика?  

а)  2 s                                            

б) 0,5 s                    

в)  5 s                                            

г) 1 s

 

6. Колко пъти преминава през равновесното си положение за s махало, което трепти с честота ν = 5 Hz?

а) 20 пъти                                      

б) 40 пъти                      

в) 60 пъти                                      

г) 80 пъти

 

7. Колко е отклонението на пружина с коефициент на еластичност 250 N/m, под действие на сила 40 N?

а) 16 cm                                          

б) 32 cm                     

в) 64 cm                                         

г) 128 cm

 

8. Махало със собствена честота 10Hz извършва принудени трептения под действие на сила, която се изменя с период 0,2s. Колко е честотата на принудените трептения на махалото?

а) 2,5 Hz                                        

б) 5 Hz                       

в) 10 Hz                                        

г) 20 Hz

 

9. Коя формула изразява периода на пружинното махало?

а) T = 2 π√ m/k                              

б)  T = 2 π√ k/m        

в) T = 2 π√ k                                  

г) T = 2 π√ m

 

10. За един период Тна трептене, пружинно махало изминава път s = 56 cm. Колко е амплитудата на трептене?

а) 4 cm                                          

б) 8 cm                    

в) 12 cm                                        

г) 14 cm

 

11. Пружинно махало с коефициент на еластичност 10N/m трепти хармонично с амплитуда 1cm. Колко е най - голямата стойност на връщащата сила и ускорението на тяло с маса 100 g, в момента на максимално отклонение. 

Дадено:     Търси се:                         Решение:

 

12. Максималното ускорение на пружинно махало, което трепти с амплитуда 5 cm, е 4m/s2. Колко ще стане максималното ускорение при амплитуда cm?

Дадено:     Търси се:                         Решение: