Тест "Магнитни сили"

 

1. Посочете верния отговорЕдиницата за магнитната индукция  тесла (Т) е равна на:

а) N / A.m                          б) N / V . m/s               

в) N / C.s                            г) N / C.m                         

 

2. Частица съсзаряд q и маса m се движи със скорост v в магнитно поле с индукция В. Кое твърдение не е вярно? Магнитната сила действаща на частицата зависи от: 

а) скоростта                       б) заряда                      

в) индукцията                    г) масата

 

3. При какво условие електрон може да се движи по инерция в еднородно магнитно поле? Посоките на скоростта v на протона и индукция B трябва да бъдат:

 

а) произволни                     б) перпендикулярни         

в) успоредни                        г) свободни         

 

4. Протон навлиза перпендикулярно на индукционните линии на хомогенно магнитно поле. Какви са посоките на В и Fmax действаща върху частицата и нейната траектория ?

 

а) на В:            

(1) от S → N                     (2) от  N → S

 

б) на Fmax:    

(1) от вас към листа         (2) от листа към вас

 

в) траектория

(1) елипса                         (2) окръжност

(3) права линия               (4) винтова линия

 

5. Индукцията на магнитното поле на намотка с ток  във вътрешността й е 0,05 Т. Колко ще стане индукцията на полето, при ток 10А?

а) 0,2 Т                            б) 0,25 Т                     

в) 0,3 Т                             г) 0,35 Т

 

6. Магнитната индукция на разстояние 1cm от дълъг прав проводник с ток, е 0,02 Т. Колко е индукцията на разстояние 0,5cm от проводника?

а) 0, 01 Т                          б) 0,02 Т                       

в) 0,03 Т                           г) 0,04 Т

 

7. Посочете 2 верни отговора за положението на магнитните и географските полюси:

 

 

а) N- магнитен близо до N – географски               

б) N- географски близо до S - магнитен 

в) N - магнитен  близо до S - географски              

г) S - географски  близо до S – магнитен                            

 

8. Частица със заряд 2.10 -10С и скорост 10 000m/s изпитва максимална магнитна сила 4.10 -8 N в дадена точка на магнитно поле. Каква е големината на индукция B в тази точка?

Дадено:               Търси се:                        Решение:

 

9. Прав проводник с дължина 10cm, по който тече ток 10А е  перпендикулярен на посоката на еднородно магнитно поле с индукция 0,2 Т. Определете силата, която му действа.

Дадено:               Търси се:                        Решение:

 

10. Електрон със скорост 1.10  m/се движи перпендикулярно на индукционните линии на магнитно поле с индукция 5 Т. Каква сила действана частицата?

Дадено:                Търси се:                      Решение:

 

11. Частица със заряд 2.10 -12 С се движи перпендикулярно на индукционните линии на магнитно поле с индукция 0,1 Т и изпитва сила  2.10 -13 N. Колко е скоростта на частицата ? 
Дадено:               Търси се:                        Решение: