Геоид - истинската форма на Земята

Геоид (от гръцки – подобен на Земята) е повърхнина, за която перпендикулярът към всяка нейна точка съвпада с посоката на гравитационната сила. Геоидът повтаря повърхността на водата в моретата и океаните в спокойно състояние и може да се разглежда като форма на нашата планетата. На външен вид той е неправилно кълбовидно тяло, което съвсем малко се различава от ротационния елипсоид, т.е. геометрично тяло получено от завъртването на елипса около малката й ос. Формата на Земята се приема за елипсоид или сфероид.

Чрез физични изследвания, проведени в различни точки на земната повърхност, се определят измененията в плътността на Земята, прави се анализ на земното гравитационното поле, следи се как се променя силата на тежестта в зависимост от географската ширина. По този начин се създава модел на действителната форма на Земята, наречен геоид.

Най-точният модел на "геоида" е направен чрез мисията на спътника GOCE на Европейската космическа агенция ESA (2011), представен след двугодишни научни изследвания. Цветовете в изображението представляват отклонения във височината (от -100 м до +100 м) от идеален геоид. Сините цветове представляват ниски стойности, а червените / жълтите представляват високи стойности. Геоидът е повърхността на идеален глобален океан при липса на приливи и отливи, образуван само от гравитацията. Моделът има решаващо значение за измерване на циркулацията на океаните, промените в морското равнище и динамиката на ледената покривка на Земята - всички засегнати от измененията на климата.