Национално външно оценяване по Физика и астрономия за 7 клас – 2015 (въпроси и решения)

 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ЗА 7 КЛАС – 28. 05. 2015 ГОДИНА

1. През електрически предпазител (бушон) за време t = 10 s преминава заряд q = 150 С. Колко ампера е токът през бушона?

Решение: I = q/t = 150/10 = 15 A

2. Дадени са схемите на две електрически вериги (виж фигурата). В коя от тях консуматорите R1 и R2 са свързани успоредно?

Решение: Консуматори са свързани успоредно във верига № 2.

3. Електрическа лампа, имаща съпротивление R = 1000 Ω , изгаря при ток по-голям от  I max = 0,25 А. Към какво максимално напрежение може да се включи лампата?

Решение: U max = I max. R = 0,25 . 1000 = 250 V

4. Електромер е включен така, че да отчита само електроенергията, консумирана от готварска печка с мощност 2 kW. За един месец електромерът отчита консумирана енергия 50 kWh . Колко часа е работила печката през този месец?

Решение: E = P.t, t = E/P = 50 kWh/2 kW = 25 h

5. Автомобилен фар с мощност Р = 60 W работи при напрежение U = 12 V. Колко ампера е токът през фара?

Решение: P = I.U, I = P/U = 60/12 = 5 A

6. Върху вдлъбнато сферично огледало насочваме сноп слънчева светлина, успореден на оптичната ос на огледалото (виж фигурата). За да разтопим най-лесно парче шоколад, необходимо е да го поставим във:

Решение: ... фокуса F на огледалото.

7. Върху събирателна леща пада успореден сноп светлина. След като се пречупи от лещата, снопът се фокусира върху екран, който се намира на разстояние 0,2 m зад лещата (виж фигурата). Колко диоптъра е оптичната сила на лещата?

Решение: P = 1 /f = 1/0,2 = 5 D

8. Махалото на стенен часовник трепти с честота 0,5 Hz. Определете периода му.

Решение: T = 1/ν = 1/0,5 = 2 s

9. В ядрото на атом има 14 частици, от които 8 са неутрони. Колко електрона обикалят около това ядро?

Решение: Z = A–N = 14 – 8 = 6 (брой протони). Броят на електроните е равен на броя на протоните т.е. електроните са на брой 6.

10. Коя от изброените планети (Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) няма естествени спътници?

Решение: Планетата Венера няма естествени стъпници.

11. От списъка с думи изберете подходящите и ги запишете на празните места, така че твърдението да бъде вярно:

Решение: „Уредът за измерване на електричен ток се нарича амперметър и той се включва последователно на консуматора в електрическата верига.”

 

12. Прочетете текста и отговорете на поставените въпроси.

Как да запалим огън с лед?

Инструкция

Имате нужда от лед (например от замръзнало езеро), нож, затоплени лъце и малко сухи листа и клонки. Е, и не на последно място – слънчев ден.

Изберете възможно най-чистото парче лед на мястото, където сте, и го оформете с ножа като диск. Използвайте топлината на ръцете си, за да разтопите леко повърхността на диска и да я напвавите по-гладка.

Насочете тази леща от лед към слънцето и фокусирайте слънчевите лъчи върху мястото, където сте поставили сухи листа и клонки. Готово – след малко ще се появи струйка дим и мъничко пламъче!

А) Защо ледът за лещата трябва да е чист – за да е по-прозрачен или за да е по-твърд?

Отговор: За да бъде ледът по- прозрачен.

Б) Какъв вид леща трябва да се направи? Поставете знака „Х” в кръгчето под лещата, която отговаря на изискванията според инструкцията.

В) Какъв е снопът от слънчеви лъчи след преминаването му през лещата – сходящ или разходящ?

Отговор: Снопът е сходящ.