Национално външно оценяване по Физика и астрономия – 7 клас, 2010 г.

 


 

В края на теста ще намерите ключ с верните отговори.

1. Три измервателни уреда са свързани правилно в електрическа верига (вж. фигурата). Кой от тях измерва напрежение?

 

 А) и трите          Б) само 3            В) само 2             Г) само 1

 

2. На фигурата е представена графично зависимост на тока от напрежението за резистор със съпротивление:

 

А) R = 0,15 Ω           Б) R = 1,35 Ω           В) R = 15 Ω            Г) R = 150 Ω

 

3. Батериите от двете схеми са еднакви. Всяка от тях е с напрежение 1,5 V. Лампите A и B също са еднакви. Те светят нормално при напрежение 1,5 V и „изгарят”, когато напрежението е над 2,5 V. Ако затворим ключа К:

 

А) лампите А и В ще светят нормално 

Б) лампа В ще свети нормално, а лампа А ще „изгори”                            

В) лампа А ще свети нормално, а лампа В ще „изгори”                                

Г) лампите А и В ще „изгорят”

 

4. Каква е връзката между токовете, които измерват амперметрите?

 

А) I + I1 = I2          Б) I = I1 + I2          В) I = I 1 –  I          Г)  I = 1/2 (I1 + I2)

 

5. Два резистора са свързани както е показано на фигурата. Определете общото (еквивалентното) съпротивление.

 

 А) R = 0,5 Ω         Б) R = 2 Ω           В) R = 9 Ω          Г) R = 18  Ω  

 

6. През лампа за фенерче протича електричен ток I = 2 А. Колко е консумираната енергия за време t = 100 s, ако напрежението на батерията е U = 1,6 V?

А) 320 J              Б) 80 J             В) 32 J              Г) 8 J  

 

7. Енергоспестяваща лампа има мощност P = 22 W,  когато е включена към източник на напрежение U = 220 V.  Определете протичащия през лампата електричен ток I.

А) 4840 А           Б) 198 А           В) 10 А             Г) 0,1 А

 

8. Светлинен сноп пада на границата между две прозрачни среди.  Една част от него се отразява,  а друга  –  се пречупва. Кой от означените ъгли е ъгълът на пречупване?

 

А) 1              Б) 2             В) 3             Г) 4

 

9. Непрозрачен лист хартия е осветен едновременно от синя,  зелена и червена светлина. Ако виждаме листа зелен, причината е, че:

 

А) зелената светлина се поглъща, а се отразяват синята и червената                                    

Б) зелената светлина се отразява, а се поглъщат синята и  червената

В) отразяват се синята и зелената, а червената светлина се поглъща

Г) червената светлина се отразява, а синята и зелената се поглъщат

 

10. Шофьор на автобус забелязва в огледалото за обратно виждане надписа, показан на фиг.1.  Кой от надписите на фиг.2  е поставен в действителност върху движещата се зад автобуса линейка?

 

11. В таблицата са представени честотите, с които трептят крилата на пчела, комар и муха по време на полет. Сравнете периодите на трептене.

 

 

А) Т пчела > Т комар > Тмуха              Б) Т комар > Т муха > Т пчела

В) Т муха > Т пчела > Т комар             Г) Т муха > Т комар  >Т  пчела

 

12. Под стъклен похлупак е поставен звънящ будилник. Какво ще се наблюдава, ако въздухът изпод похлупака се изтегли?

 

А) честотата на звука ще нарасне          Б) честотата на звука ще намалее

В) няма да се чува звук                                  Г) силата на звука ще намалее

 

13. В атомните ядра има:

А) протони и неутрони                            Б) протони и електрони

В) неутрони и електрони                         Г) само неутрони

 

14. Източник на какви радиоактивни лъчения може безопасно да се съхранява в алуминиев контейнер с дебелина 7– 8 милиметра?

А) на алфа-лъчи и бета – лъчи                 Б) на алфа-лъчи и гама – лъчи

В) на бета-лъчи и гама – лъчи                  Г) и на трите вида лъчи

 

15. Кои от номерираните небесни тела не са планети?

 

А) 1 и 2           Б) 2 и 3          В) 3 и 4         Г) 4 и 1