Национално външно оценяване по Физика и астрономия – 7 клас, 2016 г. (отговори и скала за оценяване)

1. През стартера на автомобил преминава заряд q = 450 C за време t = 3 s. Определете тока през стартера.

А) 150 А

Б) 447 А

В) 453 А

Г) 1350 А

 

2. Амперметрите на схемите измерват еднакъв ток. В кой случай източникът е с най-голямо напрежение?

 

3. Колко е еквивалентното (общото) съпротивление на два консуматора със съпротивления 4 Ω и 12 Ω, когато те са свързани последователно? 

А) 1/3 Ω

Б) 8 Ω

В) 16 Ω

Г) 48 Ω

 

4. Консуматор е свързан в електрическа верига (вж. фигурата). Определете съпротивлението му, ако амперметърът измерва ток I = 10 A.

 

А) 22  Ω

Б) 210 Ω

В) 230 Ω

Г) 2200 Ω

 

5. Светлинен лъч пада перпендикулярно на границата между въздух и вода (вж. фигурата). С коя цифра е означен лъчът, който се разпространява във водата?

 

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

     

6. Успореден светлинен сноп пада върху вдлъбнато сферично огледало (вж. фигурата). Как се нарича точката, в която се пресичат отразените лъчи?

 

А) връх на огледалото

Б) фокус на огледалото

В) полюс на огледалото

Г) център на сферичната повърхност на огледалото

 

7. Светлинен лъч S е насочен към центъра (средата) О на събирателна леща Л (вж. фигурата). В коя точка от екрана Е ще попадне преминалият през лещата лъч?

 

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

 

8. Всеки от мобилните телефони на фигурата издава звук с различна сила и височина. От кой телефон звукът ще е най-силен? 

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

 

9. На фигурата са показани четири частици – два протона, означени с p, и два неутрона, означени с n. Ако бъдат свързани помежду си, те ще образуват:

 

А) атом на хелия

Б) атомно ядро на хелия

В) атомно ядро на водорода 

Г) молекула на хелия

 

10. Коя от следните планети принадлежи към групата на планетите гиганти? 

А) Меркурий

Б) Венера

В) Марс

Г) Сатурн

 

11. Често използвани уреди в домакинството са: ютия, вентилатор, бойлер, котлон. 

А) В кой от тези уреди се използва електромотор? 

Отговор: ............................................................................................

 

Б) Изберете една дума от списъка и попълнете с нея изречението, така че твърдението да бъде вярно:

  

Основното предназначение на електромотора е да преобразува електричната енергия в .……..…………………………..…. енергия.

 

12. На фигурата е показан предмет (П), който е поставен пред плоско огледало (О).       

А) Къде се получава образът на предмета – пред огледалото, зад огледалото или вътре в огледалото?

Отговор: .........................................................................................

 

Б) На какво разстояние от огледалото (О) се получава образът?

Отговор: .........................................................................................

В) Какъв е образът на предмета – действителен или недействителен?

Отговор: .........................................................................................

 

Ключ с верните отговори и критерии за оценяване на задачите

10 задачи х 1 т. = 10 т.  

Задача 11.  Критерии за оценяване:

Пълен кредит – 2 точки 

А) вентилатор …...… 1 т. 

Б) механична …….... 1 т.

 

Задача 12.  Критерии за оценяване:

Пълен кредит – 3 точки

А) Зад огледалото – 1 т. 

Б) 20 cm – 1 т.

В) Недействителен образ – 1 т.

Непълен кредит – 2 точки По една от подточките А), Б) или В) е даден грешен отговор или липсва такъв.

Частичен кредит – 1 точка По две от подточките А), Б) и В) са дадени грешни отговори или липсват такива.

Без кредит – 0 точки Получава 0 точки и ако са дадени и по трите подточки грешни отговори или липсват отговори.

Максимален брой точки на теста по физика и астрономия: 15

Скала за оценяване:

о - 4 т. – слаб 2

5 - 7 т. – среден 3

8 - 10 т. – добър 4

11 – 13 т. – мн.добър 5

14 – 15 т. – отличен 6