Национално външно оценяване по Физика и астрономия - 7 клас, 2011 г.

 

Уважаеми седмокласници,

Външното оценяване приключи и всичко е ясно. Кандидатстване и след това ваканция! Все пак за тези от вас, които искат да знаят защо точно това са верните отговори е този материал.

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

1. В коя от показаните електрически вериги амперметърът измерва тока през лампата Л1?

Верен отговор А: 

За измерване на тока уредът амперметър се включва последователно на Л1 в разклонението на веригата, където се намира самата лампа.

 

2. Определете напрежението в краищата на резистор със съпротивление R= 10 Ω, ако през него протича ток I= 0,15 A.

а) 1,5 V          б) 9,85 V          в) 10,15 V           г) 15 V

Верен отговор А: 

Използваме законът на Ом:  U = I . R = 0,15 A . 10 Ω = 1,5 V

 

3. Две батерии са свързани както е показано на фигурата. Колко е напрежението между краищата на консуматора?

а) 1,5 V            б) 3 V             в) 4,5 V            г) 6 V

 

Верен отговор Г: 

Показаното свързване на фигурата е последователно т.е. общото напрежение, което ползва консуматора  е сумата:  U = 1,5 V + 4,5 V = 6 V

 

4. Определете еквивалентното (общото) съпротивление R на двата свързани резистора.

а) R = 3 Ω         б) R = 8 Ω         в) R = 16 Ω          г) R = 48 Ω  

Верен отговор А: 

Резисторите са свързани успоредно и общото съпротивление намираме така:

 1/ R = 1/ R1 + 1/ R2 =  R1 + R2 / R1 . R2 = 16 / 48 = 1 / 3    или  R = Ω  

 

5. Колко джаула електроенергия консумира лампа за джобно фенерче с мощност  P = 2 W за време t = 5 s?

а) 2,5 J             б) 3 J          в) 7 J          г) 10 J

Верен отговор Г: 

Консумираната електроенергия намираме съгласно зависимостта: Е = P. t = 2W . 5 s = 10 J 

 

6. На главния бушон (електрически предпазител) в електрическото табло на жилищата е написано: 100 А; 220 V. Електроуреди с каква най-голяма обща мощност могат да бъдат включени едновременно?

а) 220 000 W        б) 22 000 W         в) 120 W          г) 2,2 W

Верен отговор Б:

Мощността намираме съгласно зависимостта: P = I .U = 100 A . 220 V = 22 000 W

 

7. Светлинен лъч пада на границата на две среди, като част от него се отразява под ъгъл 30°, а другата част се пречупва под ъгъл β (вж. фигурата). Определете ъгъла на пречупване.

а) β = 8°           б) β = 17°          в) β = 22°           г) β = 28°

Верен отговор В: 

От условието става ясно, че ъгълът на падане е 30° (закон за отражението). Същевременно ъгълът на падане е равен на сбора от ъгълът на пречупване β +8° (като връхни ъгли между падащият лъч и перпендикуляра в точката на падане). Следователно ъгълът на пречупване е:   β = 30° - 8°  = 22°.

 

8. Два светлинни лъча падат върху плоско огледало (вж. фигурата). В коя точка ще се пресекат лъчите, след като се отразят от огледалото?

а) 1                 б) 2               в) 3              г) 4

Верен отговор Б: 

Внимателно се следи хода на падащите лъчи. Този който пада перпендикулярно на огледалото се връща по същия път (ходът на светлините лъчи е обратим). Спазваме законът за отражение и лесно се съобразява, че пресичането ще се извърши в т. 2.

 

9. Светлинен лъч преминава последователно през четири събирателни лещи с обща оптична ос. Коя леща е с най-голяма оптична сила?

а) 1                 б) 2                  в) 3              г) 4

Верен отговор А: 

Най – голяма оптична сила има лещата с най-малко фокусно разстояние. Това е леща 1, чието фокусно разстояние е 2 единици по мрежовата скала.

 

10. Къде бихте поставили светлинен източник пред вдлъбнато сферично огледало, за да получите успореден сноп светлина след отражение от огледалото?

а) в оптичния център на огледалото

б) във фокуса на огледалото

в) между оптичния център и фокуса на огледалото

г) между фокуса и върха на огледалото

Верен отговор Б: 

Ако източникът на светлина се постави във фокуса на огледалото след отражение ще получим успореден сноп светлина на главната оптична ос. Ходът на светлинните лъчи е обратим т.е. вдлъбнатото  огледало ще превърне успореден сноп лъчи на главната оптична ос в сходящ светлинен сноп, който се събира във фокуса.

 

11. Теглилка, окачена на пружина, извършва трептене. Определете амплитудата на трептене.

а) 20 cm              б) 10 cm              в) 5 cm              г) 2,5 cm

Верен отговор В:

Известно е, че разстоянието между най-горното и най – долното положение на теглилката е 2 пъти по – голямо от амплитудата А т.е.  А = 5 cm

 

12. Защо първо се вижда мълнията, а след това се чува гръм?

а) Защото стават по различно време.

б) Защото са на различно разстояние от нас.

в) Защото скоростта на светлината е много по-голяма от тази на звука.

г) Защото звукът се отразява от околните предмети и пристига по-късно.

Верен отговор В: 

Скоростта на звука във въздух е около 340 m/s,  много по – малка от тази на светлината във въздух (вакуум) – около 300 000 000 m/s.

 

13. На фигурата е изобразен модел на атом с масово число:

а) = 11           б) = 7             в) = 4           г) = 3

Верен отговор Б: 

Ядрото на този атом   съдържа 4 протона и 3 неутрона т.е неговото масово число е  A = 7.

 

14. Бета-частиците са поток от:

а) хелиеви ядра      б) неутрони      в) протони        г) електрони

Верен отговор Г: 

Всеки седмокласник знае, че електроните са бета – частици :))

 

15. Кое от следните твърдения е вярно за всички планети от земната група?

а) имат атмосфера

б) имат естествени спътници

в) имат твърда повърхност

г) на повърхността им има вода в течно състояние

Верен отговор В: 

Планетите от т.н. земна група (Меркурий, Венера, Земя и Марс) имат твърда повърхност за разлика от газовите гиганти – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Не всички планети от нашата група имат спътници и на тях трудно се намира вода! Ама много трудно и то в течно състояние...Меркурий дори си позволява да няма атмосфера!:)))