Олимпиада по физика, Общински кръг, 06.01.2013 г., 7 - 12 клас (задачи и решения)

ТЕМА

за общинския кръг на олимпиадата по ФИЗИКА за 7 клас

ЗАДАЧА 1.

Лампата  на  джобно  фенерче  се  захранва  от  три  батерии  по  1,5  V,  които  са  свързани последователно. 

а) Начертайте схема на електрическата верига.

б) На чертежа означете полюсите на батериите и посоката на тока.

в)  Пресметнете тока I,  който тече през лампата, ако съпротивлението на лампата  е R = 3 Ω

г)  Определете  големината  на  електричния  заряд  q,  преминал  през  лампата  за  време t = 2 min. 

ЗАДАЧА 2. 

Напрежението  на  източника от  електрическата  верига, показана на фигурата е U = 12 V. 

Определете:

а) вида на свързване на двата консуматора;

б) еквивалентното съпротивление на консуматорите;

в) показанието на амперметъра A;

г) показанията на двата волтметъра V1 и V2;

д)  как  ще  се  променят  показанията  на  уредите,  ако напрежението на източника се увеличи 2 пъти? 

ЗАДАЧА 3. 

При експериментално определяне на неизвестните съпротивления на два консуматора, са получени следните резултати, представени в таблицата. 

а) Пресметнете съпротивленията R1 и R2 на двата консуматора.

б)  На  коя  от  графиките  вярно  са  показани  зависимостта  на  тока  от  приложеното

напрежение за двата консуматора?

  

в)  Пресметнете  еквивалентното  съпротивление,  ако свържете  двата  консуматора успоредно. Начертайте схема.

 

РЕШЕНИЯ 

задачите от Общинския кръг на олимпиадата по ФИЗИКА за 7 клас 

ЗАДАЧА 1. 

а) начертаването на електрическа верига е елементарно                                                           

б) означаване на полюсите на батериите и посоката на тока е лесно          

в) трите батерии можем да заменим с една батерия с напрежение                       

U = 1,5 V + 1,5 V + 1,5 V = 4,5 V                                                                                                

I =   U /  =   4,5/ 3 = 1,5   A                                                                                                                    

г)    q = It=  1,5 . 120 = 180 C                                                                                                

ЗАДАЧА 2.

а) двата консуматора са свързани последователно                                                        

б)  R   =  R1   +  R2    =  600 Ω                                                                                                    

в)  I = U /   =   12 / 600 =   0,02 A                                                                                                                

г)  U1 = I. R1 = 0,02 . 400 = 8 V                                                                                                   

     U2 = I. R2 = 0,02 . 200 = 4 V

д) показанията на всички уреди ще се увеличат 2 пъти

ЗАДАЧА 3.

а)  R1  =  U1/ I11,2 / 0,012  = 100 Ω =   0,1 k Ω                                                                                  

     R2  =  U2I4,6 / 0,023  = 200 Ω =   0,2 k Ω                                                                                  

б) графика Б)                                                                                                                              

в)  R =  R1 . R2R1 + R2    =   100 . 200 / 100 + 200 ≈ 67  Ω

ТЕМА

за общинския кръг на олимпиадата по ФИЗИКА за 8 клас  

ЗАДАЧА 1. 

Момче  стои  на  речен  мост  с  височина  h  =  40  m  и  пуска  камък  във  водата.  Като приемете, че камъкът пада свободно с ускорение  g = 10 m/s2, определете: 

а) времето t1, за което камъкът изминава първата половина от пътя;

б)  моментната скорост  v1  на камъка точно по средата на разстоянието до водната повърхност;

в) средната скорост на движение vср за втората половина от пътя.

(приемете, че √2 ≈1,4 ) 

ЗАДАЧА 2. 

Водач на автомобил спира пред пешеходна пътека като изминава разстояние s1 = 18 m с ускорение a = 4 m/s2. След t = 20 s потегля отново и достига първоначалната си скорост за време t2 = 2,5 s. Приемете, че двете движения са равнопроменливи. 

а) Пресметнете началната скорост на автомобила v.

б) Определете времето за спиране t1.

в)  Начертайте  графика  на  скоростта  от  времето  за  трите  етапа  на  разглежданото движение.

г) Колко метра повече щеше да измине автомобилът за целия интервал от време, ако не беше спирал и се е движил равномерно със същата начална скорост v? 

ЗАДАЧА 3. 

Кутия с маса  m = 600 g, която е в покой върху хоризонтален под, започва да се движи под  действие  на  две  еднопосочни,  постоянни,  успоредни  на  пода,  равни  по  големина сили F.  След  време  t1  =  2  s  от  началото  на  движението  кутията  достига  скорост v1 = 0,4 m/s. Коефициентът на триене между кутията и пода е k= 0,1 и  g = 10 m/s2.

а) Представете  на  схема,  означете  и  запишете  наименованията  на  всички  сили,  които действат на кутията.

б) Пресметнете големината на силата F.

в) Пресметнете скоростта v2 на кутията в момента t2 = 10 s. Обяснете как ще се измени движението, ако в този момент двете сили F престанат да действат.

г) Определете времето за спиране t3.

Решенията на задачите можете да намерите тук:

1. Решения на задачите за 8 клас

2. Решения на задачите за 9 клас

3. Решения на задачите за 10 - 12 клас