Олимпиада по физика, Общински кръг, 22.01.2017 г, 7 - 12 клас (тема, решения и указания за оценка)

  

ТЕМА

за общинския кръг на олимпиадата по Физика – 22.01.2017 г. 

ПЪРВА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА – 7 клас  

Задача № 1 

Мартин плавно променя напрежението на лампа с постоянно съпротивление и измерва тока през нея. В таблицата се нанесени резултатите от измерванията му.

 

а) При кой номер измерване Мартин е допуснал грешка при отчитане показанията на уредите? Коригирайте грешката. 

б) Начертайте координатна система и нанесете точките, съответстващи на стойностите на правилно измерените напрежения и токове. Лежат ли всички точки на една права? 

в) Съответства ли получената графика в подточка б) на тази, изобразяваща закона на Ом? Обосновете отговора си. 

г) Изразете с формула закона на Ом. 

д) Изчислете съпротивлението на лампата. 

е) Колко ще бъде токът през лампата при напрежение 17 V?

 

Задача № 2

На фигура 1 е представена графично зависимостта на тока от напрежението за два проводника.

а) Кой от тях има по-голямо съпротивление? Обосновете отговора си.

б) Ако токът, който тече през проводник № 1 е 1 mA, определете заряда, който преминава през сечението на проводника за 1 минута. 

 

 Задача № 3 

Съпротивлението на електрически котлон, който работи при напрежение 220 V, е 0,044 kΩ . Разполагате с два бушона, върху които е отбелязано съответно „4000 mА” и „10 000 mА”. 

а) Превърнете посочените стойности за съпротивлението на котлона и в надписите на двата бушона в основни мерни единици. 

б) Има ли значение кой от бушоните ще използвате за предпазване на електрическата инсталация в дома Ви? Обосновете отговора си. 

Допълнителна информация: Електрическият предпазител (бушон) е устройство, което предпазва различни уреди и електрически вериги от претоварване и сериозни повреди. Бушоните са включват последователно към консуматорите, така че през тях тече целият ток, който минава през консуматора.

 

Уважаеми ученици,

Решенията на задачите от Общинския кръг на Олимпиадата по физика за всички възрастови групи и указания за тяхната оценка можете да намерите съответно тук:

1. Първа възрастова група (7 клас)

2. Втора възрастова група (8 клас)

3. Трета възрастова група (9 клас) 

Уточнение на задача от трета възрастова група (учебно съдържание за 9 клас): Показанията на амперметъра 1А и волтметъра 12V се отнасят за затворен ключ К.

4. Четвърта възрастова група (10 – 12 клас)