Примерен тест за матура по физика (ДЗИ) и други изпитни материали

 

Уважаеми зрелостници,

Твърде малка е вероятността някои от вас да се запишат за втора матура по Физика. Все пак за тези млади хора, които търсят едно истинско предизвикателство предлагам един примерен тест и в допълнение полезни връзки, чрез които да намерите достатъчно материали за една наистина добра и успешна подготовка. Приятни занимания! Желая Ви успех!:))

Изпитни материали за ДЗИ по Физика и астрономия от МОН

Матура онлайн и т.н. всички матури по Физика и астрономия от 2007 г. до 2011 г.

 

 Примерен тест

по Учебно - изпитната програма по Физика и астрономия

1. При топенето на лед:

а/ температурата се променя    

б/ разстоянията между градивните частици намаляват

в/ температурата остава постоянна     

г/ увеличава се Ек на градивните частици

 

2. Изводът, който следва от опита на Оерстед е:

а/ електричните заряди си взаимодействат с магнитни сили

б/ постоянният магнит създава магнитно поле

в/ електричният ток създава електрично поле

г/ електричният ток създава магнитно поле

 

3. Коя е мерната единица за сила?

а/  J                 б/ kg.m/s             в/  N                 г/  W.s

 

4.Появата на дъга след дъжд се обяснява със светлинното явление:

а/ интерференция                    б/ дисперсия     

в/отражение                             г/ пречупване

 

5. Коя от формулите изразява закона на Ом за цялата верига:

а/ I = U/r                                     б/   I = U/R         

в/  I = Δ q/Δ t                               г/ I = E /R + r

 

6. Цветът на светлинните вълни се определя от величината:

а/ скорост на разпространение        б/ интензитет на вълната

в/ честота на вълната                       г/ амплитуда на вълната

 

7. Кондензатор, чийто заряд е 6.10-5 С при напрежение 120 V има капацитет:

а/ 0,1μF         б/ 0,2 μF        в/  0,4 μF      г/ 0,5 μF

 

8. Кои от изброените лъчи имат най-малка дължина на вълната?

а/ гама-лъчите                           б/ инфрачервените  

в/ рентгеновите                         г/ ултравиолетовите

 

9. Ако разстоянието между две тела намалее 5 пъти, то големината на гравитационната сила, с която те се привличат :

а/ ще се увеличи 5 пъти           б/ ще се увеличи 25 пъти

в/ ще намалее 5 пъти                г/ ще остана същата

 

10. Коя формула изразява връзката между интензитета  Е и напрежението U за хомогенно електрично поле:

а/ Е = U.d          б/ Е = U/d      в/ U = Е /d      г/ Е.U = d

 

11. Два еднакви точкови заряда се намират във вакуум. Как ще се измени силата на взаимодействие между зарядите, ако големината им се увеличи 4 пъти и се раздалечат на 2 пъти по-голямо разстояние?

а/ ще се увеличи 2 пъти        б/ ще се увеличи 4 пъти

в/ ще намалее 4 пъти            г/ няма да се измени

 

12. При бета-разпадане броят на неутроните в ядрото:

а/ не се променя                     б/ намалява с два    

в/ намалява с един                  г/ увеличава се с един

 

13. Мощността на отоплителна печка е 2000 W. Ако протичащият ток е 2 А, съпротивлението на печката е:

а/ 150 Ω            б/ 500 Ω           в/ 180 Ω            г/ 200 Ω

 

14. Енергията на фотон с честота 8.1015 Hz е:

а/  33,1 eV            б/  13,2 eV          в/ 2,4  eV            г/ 22,1 eV

Стойността на константата на Планк е 6,62.10-34 J.s

15.Според уравнението на Айнщайн за фотоефекта минималната енергия на фотон, предизвикващ фотоефект, трябва да бъде:

а/ по-голяма от отделителната работа на метала   

б/ равна на отделителната работа

в/ равна на Ек на отделения от метала електрон  

г/ по-голяма или равна на Ек на отделения електрон

 

16.Кое от изброените явления не може да се обясни от вълновата теория?

а/ излъчването на абсолютно черно тяло    

б/ интерференция на светлината

в/ дифракция на светлината      

г/ отражение на светлината

 

17. Потенциалната енергия на тяло близо до земната повърхност зависи от неговата:

а/ форма        б/ температура    в/ скорост     г/ маса

 

18. Три еднакви резистора са свързани последователно. Колко пъти ще се измени еквивалентното съпротивление, ако резисторите се свържат успоредно?

а/ ще се увеличи 3 пъти                б/ ще намалее 3 пъти   

в/ ще се увеличи 9 пъти                г/ ще намалее 9 пъти

 

19. Кое  радиоактивно лъчение има най-голяма проникваща способност?

а/ α – лъчите        б/ β - лъчите       в/ γ – лъчите         

г/  проникващата способност на лъчите е еднаква

 

20. Куршум е изстрелян вертикално нагоре с начална скорост v0 = 400 m/s. Ако се пренебрегне взаимодействието с въздуха, максималната му височина на издигане е:

а/ 800 m           б/ 8 km             в/ 400  m        г/ 4 km

Земното ускорение е g = 10 m/s2

 

21. Кой от изброените фактори не влияе върху електричните свойства на полупроводниците:

а/ примеси         б/твърдост       в/ осветяване       г/ температура

 

22. Как ще се измени ъгълът между падащия  и отразения светлинен лъч, ако ъгълът на падане се намали с 10о ?

а/ ще намалее с 5о                   б/ ще намалее с 10о  

в/ ще намалее с 20 о                 г/  ще се увеличи с 20 о

 

23. Слънцето ще завърши еволюцията си като:

а/ черна дупка                          б/ жълто джудже       

в/ бяло джудже                        г/ неутронна звезда

 

24. Спектралния клас на звездите се определя от :

а/ нейната плътност                  б/ нейната маса   

в/ нейния радиус                        г/ нейната температура

 

25. Вълна се разпространява със скорост 4 m/s. Разстоянието между съседни гребен и дол на вълната е 10cm. Частиците на средата трептят с честота:

а/ 0,2 Hz            б/ 0,4 Hz             в/ 20 Hz              г/ 40 Hz

 

26. Магнитно поле се създава от:

а/ движещи се електрони              б/ движещи се неутрони

в/ неподвижни протони                 г/ неподвижни йони

 

27. Работата, извършена от силата на тежестта при падане на тяло с тегло 40 N от височина 3 m е:

а/ 0  J              б/ 40 J              в/ 80  J             г/ 120  J

 

28. Идеален газ получава 30 J топлина и извършва 50 J работа. Вътрешната му енергия:

а/ се увеличава с 80 J               б/ намалява с 80 J    

 в/ се увеличава с 20 J              г/ намалява с 20 J

 

29. Жълтият цвят на ябълката се дължи на:

а/ пропускане на жълтата светлина       

б/ пречупване на жълтата светлина

в/ отразяване на жълтата светлина        

г/ поглъщане на жълтата светлина.

 

30. Свойствата на лазерната светлина се дължат на:

а/ топлинно излъчване                 б/ луминесцентно излъчване

в/ стимулирано излъчване            г/ спонтанно излъчване

 

31. Физичната величина, която се измерва с единица ( A.h) – амперчас, е :

а/ електричен заряд                    б/ електричен ток         

в/ работа                                      г/ капацитет

 

32. Човек, който на Земята има тегло 800 N , се намира в космически кораб на височина равна на един земен радиус над земната повърхност. Неговата маса на тази височина е:

а/ 20 kg                б/ 40 kg              в/ 60 kg          г/ 80 kg

 

33. Пренос на енергия без пренос на вещество се осъществява при:

а/ вятър            б/ вълни         в/ дъжд           г/ конвекция

 

34. Топка, хвърлена вертикално нагоре, има в най-високата си точка от траекторията:

а/ максимална скорост    б/ ускорение, равно на земното ускорение

в/ нулево ускорение        г/ минимална потенциална енергия

 

35. Посочете вярната комбинация от физична величина и съответната и единица:

а/ заряд – фарад (F)                        б/ интензитет- кулон (C)   

в/ капацитет –ампер (A)                 г/ напрежение-волт  (V)

 

36. Максималната сила, с която магнитно поле с индукция 0,1 Т действа на проводник с дължина 10 cm, по който тече ток 5 А, е:

а/ 5.10-2  N           б/ 5 N             в/ 0  N              г/ 50 N

 

37. Два проводника от еднакво вещество имат еднакви дължини. Ако напречното сечение на първия проводник е 4 пъти по-голямо от напречното сечение на втория, за съпротивленията R1 и  R2 е вярно:

 а/ R =  R2                           б/  R = 4R2         

в/  4R =  R2                        г/ 2R =  R2

 

38. Силата, с която си взаимодействат два еднакви точкови заряди с големина 2.10-8 С на разстояние 0,3 m  един от друг, е:

а/ 5.10-9N                           б/ 12.10-5 N               

в/4.10-5  N                          г/ 2.103 N

 

39. Ако съпротивлението на електрически чайник е 100 Ω  и  тока през веригата е 2 А, отделеното количество топлина в него за 5 секунди е:

а/ 2000 J             б/ 1000 J         в/ 200  J           г/ 40 J

 

40. Без йонизация не е възможно протичането на електричен ток в:

а/ метали                              б/ електролити        

в/ газове                              г/ полупроводници

 

41. В електролити токовите носители са :

а/ електрони         

б/ положителни , отрицателни йони и електрони

в/ положителни и отрицателни йони                

г/ електрони и дупки

 

42. Скоростта на тяло 3 s  след началото на свободно падане е:

а/ 3,3 m/s                                   б/ 30  m/s                   

в/ 45  m/s                                   г/ 90 m/s

 

43. При свободно падане без начална скорост пътят, който изминава тялото за първите 3 s, е:

а/ 3,3 m              б/ 30 m            в/ 45  m           г/90 m

 

44. Малката птичка колибри има маса 2 g и при полет достига скорост 50 m/s. Кинетичната енергия на тази птичка е:

а/ 2,5 J               б/ 25 J              в/ 50 J             г/ 100 J

 

45. Трупче с маса m = 2 kg  се хлъзга без триене по хоризонтална повърхност под действие на сила F = 4 N. Ускорението на трупчето е:

а/ 0,5 m/s2                             б/ 2 m/s2                     

в/ 4  m/s2                               г/ 8 m/s2

 

46. Ако отразеният и падащият лъч сключват ъгъл 50о, ъгълът на падане е:

а/ 25о            б/ 40о             в/ 50о          г/ 65о

 

47. Пред вертикално плоско огледало стои човек. Ако се приближи с 1 m към огледалото, разстоянието между него и образа му:

а/ намалява с 1m                   б/ намалява с 2m       

в/ се увеличава с 1m            г/ се увеличава с 2m

 

48. Механична вълна със скорост 36 km/h и честота 0,2Hz има дължина на вълната:

а/ 0,02 m           б/ 2 m              в/ 50 m          г/ 10 m

 

49. Посочете вярното твърдение:

а/ електромагнитните вълни не се разпространяват във вакуум

б/ електромагнитната вълна не пренася енергия

в/ светлината е механична, а не електромагнитна вълна

г/ звуковата вълна не се разпространява във вакуум

 

50. Рентгеновите лъчи се поглъщат най-силно от:

а/ въздух          б/ стъкло        в/ вода        г/ олово

 

51. Спектърът на излъчване на абсолютно черно тяло зависи от:

а/ температурата на тялото     

б/ кристалната структура на тялото

в/ масата на тялото                   

г/ химичния състав на тялото

 

52. Водата кипи при:

а/ 0 К            б/ 100 К            в/ 373 К           г/ 273 К

 

53. При хармонично трептене на пружинно махало максималната Ек е 20J, максималната Еп е също 20 J. Пълната механична енергия на махалото:

а/ се изменя от 0 Jдо 20 J               

б/ не се изменя и е равна на 20 J

в/ се изменя от 0 J до 40 J             

г/ не се изменя и е равна на 40 J

 

54. Най-голяма дължина на вълната имат:

а/ рентгеновите лъчи              б/ инфрачервените лъчи

б/ ултравиолетовите лъчи       г/ радиовълните

 

55. Червеният плат предимно:

а/ поглъща червената светлина    

б/ пречупва червената светлина

в/ отразява червената светлина    

г/ пропуска червената светлина

 

56. Кран извършва работа 72 MJ  за  30  min. Мощността му е :

а/ 20 kW           б/ 40 kW            в/ 2160 MJ           г/  2,4 MJ

 

57. Звездите излъчват огромно количество енергия, защото в  ядрата им протичат процеси на:

а/ ядрен синтез              б/ радиоактивно разпадане      

в/ делене на урана        г/ горене

 

58. Обектът, който не принадлежи на Слънчевата система е:

а/ планетата Уран           б/ Млечният път           

в/ Луната                          г/ астероидът Икар

Използвайте:

Земно ускорение g = 10 m/s2                 

Енергия   1еV = 1,6.10-19  J

Заряд на електрона е = 1,6.10-19 С