РУО - София град: Тест "Входно ниво" за 8 клас с ключ на верните отговори и оценка

ПЪРВА ЧАСТ

1. Криволинейно е движението на:

а) самолет при излитане от писта

б) самолет при кацане на писта

в) дъждовната капка

г) мравката                                                                                                                      

 

2. Каква е скоростта на спортист, ако за 0,5 h изминава 1800?

а) 1,8 km/h

б) 3,6 km/h

в) 7,2 km/h

г) 9,0 km/h                                                                                                                       

 

3. Платноходка се движи от вятъра със скорост 15 m/s. Какво разстояние ще измине за 30 s?

a) 45 km

б) 450 km

в) 4,5 km

г) 0,45 km                                                                                                                         

 

4. Силата, с която се обяснява защо автомобилът спира, е:

а) силата на тежестта

б) силата на реакция на опората

в) силата на триене

г) теглото на автомобила                                                                                                   

 

5. Силата F1 е с големина 3 N. Колко е големината на силата F2?


а) 3 N

б) 6 N

в) 9 N

г) Не може да се определи.                                                                                        

 

6. Химикалката на ученик лежи на чина. Силата на тежестта, която действа на химикалката:

а) е насочена към Земята

б) е приложена в центъра на Земята

в) е равна на масата на тялото

г) не зависи от масата на тялото                                                                             

 

7. Представете си, че тялото на схемата е шейна. Ако две деца я дърпат в указаните посоки, със сили, както са означени на схемата, какъв ще е резултатът от действието им?


а) Шейната няма да се движи и ще е в покой.

б) Шейната ще се движи неравномерно.

в) Шейната ще се движи по посока на силатаF1.

г) Шейната ще се движи по посока на силатаF2.                                              

8. Тяло действа със сила на натиск 100 N, върху площ 2 m2. Какво налягане упражнява тази сила?

а) 200 Ра

б) 100 Ра

в) 50 Ра

г) 0,02 Ра                                                                                                                          

 

9. Тяло има маса 100 g и обем 20 cm3. Каква е плътността на тялото?

а) 2000 g/cm3

б) 200 g/cm3

в) 0,2 g/cm3

г) 5,0 g/cm3

                                                                                                                                                                                   

10. Какъв обем има тяло, което има маса 12 g и плътност 3 g/cm3?

а) 4 cm3

б) 36 cm3

в) 0,36 cm3

г) 0,036 cm3                                                                                                                                                                                     

 

11. На фигурата с ● и 0 са означени различни атоми. Даденият модел представя:


а) едно вещество с атомен строеж

б) смес от вещества с атомен строеж

в) едно вещество с молекулен строеж

г) смес от вещества с молекулен строеж                                                                

 

12. Кой признак е характерен за молекулите и йоните като градивни частици на веществата?

а) Имат електричен заряд.

б) Имат еднакъв строеж.

в) Намират се на разстояние една от друга.

г) Не се движат една спрямо друга.                                                                        

 

13. При поставяне на трамвайни релси, работниците винаги оставят разстояние между релсите, които са една след друга. Коя е причината?

а) Опасност от прескачане на електрическа искра.

б) Удължаване на релсите при летните горещини.

в) Икономия на материал.

г) Некачествена работа.                                                                                              

 

14. Веществата могат да се намират в различни състояния. Как се нарича преходът между състоянията, който е означен на схемата със стрелка?


а) топене

б) кипене

в) замръзване

г) втвърдяване                                                                                                               

 

15. За процеса на кипене е характерно че:

а) протича при отнемане на топлина от веществото

б) протича при постоянна температура

в) се наблюдава само от повърхността на течността

г) веществото преминава от течно в твърдо състояние                                    

 

 ВТОРА ЧАСТ

 16. В много случаи разчитаме, че силата на триене е достатъчно голяма. Но в кой от посочените случаи искаме тя да е малка?

1) Когато държим чаша.

2) При подпиране на картина на стена.

3) При отваряне на врата, закачена на панти.

4) Когато трием с гумичка.

5) Когато се изкачваме по въже.

6) Когато пишем с тебешир.

Попълнете номера на верния отговор ..............                                                  

 

17. Алекс има сноуборд с площ 0,4 m2 и когато стъпи върху него упражнява налягане 1500 Ра. Колко е силата на натиск, с която Алекс и дъската действат на снега?

а) От списъка по-долу оградете формулата, с която ще изчислите силата на натиск:

P = mg              

F = p.S                 

p = F/S                 

ρ = m/V              

S = F/p

 

б) Изчислете силата на натиск: ...................................

 

18. В три съда е налято еднакво количество вода. Сравнете налягането на дъното на съдовете, като попълните едната от двете комбинации, с номерата на съдовете така, че да се получи вярно твърдение.

                                   

                                                                                           

19. Две еднакви по обем топчета имат плъътности ρ1 и ρ2. Когато са потопени във вода с плътност ρо, те остават неподвижни по показания на фигурата начин. Сравнете плътността на всяко топче с тази на водата, като използвате символите: <, > или =.


 

Отговор:  ρ1 ....... ρо,       ρ2 ....... ρо.                                                             

 

20. През лятото, температурата на въздуха се отчита на сянка. Колко градуса показва термометъра на схемата? (посочете и температурната скала)


Температурата е: ..................                                                                              

 

21. Допишете липсващото в таблицата:

                                                 

  

КЛЮЧ НА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

ПЪРВА ЧАСТ: 

1. – Г, 2. – Б, 3. – Г, 4. – В, 5. – Б, 6. – А, 7. – А, 8. – В, 9. –Г, 10. – А, 11. – Г, 12. – В, 13. – Б, 14. – А, 15. – Б 

ВТОРА ЧАСТ: 

16. – № 3

17. – А) F= p.S,   Б) F= p.S = 600 N

18. – За всяка вярна комбинация по 1 точка:

          р(в №1)  р(в № 3), р(в №3)  р(в № 2)

19. – ρ1 ....... ρо,       ρ2 ....... ρо 

20.  t = 32oC

21. „няма собствена” 

 СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Въпроси №№  от 1 – до 16, 20 и 21 по 1 точка

Въпроси №№ 17, 18 и 19 по 2 точки

Общо: 24 точки 

точки    оценка

0 – 6        слаб (2)

7 – 10       среден (3)

11 – 15      добър (4)

16 – 20    много добър (5)

21 – 24    отличен (6)