Тест"Атом, ядро и радиоактивност" (вариант 2)

 

1. Спектралните линии на водорода в UV - област образуват серия на:

а)  Брякет                      

б)  Пашен                     

в)  Лайман                       

г)  Балмер

 

2. Електрон преминава от състояние с квантово число n= 3 в състояние с n= 1При този преход атомът ще:


а) ще излъчи фотон                                            

б) излъчва и поглъща фотон

в) не излъчва и не поглъща фотон                

г) ще погълне фотон

 

3. Енергията Еn на електрона, върху стабилни орбити във водородния атом, се квантува. Това означава, че стойностите на енергията са винаги:

а) произволни             

б) еднакви                 

в) равни на нула             

г) строго определени

 

4. Посочете грешния отговор. Лазерите съдържат следните основни елементи:

а) активна среда          

б) източник на енергия    

в) резонатор   

г) пасивна среда

 

5. Изотопите са атомите на един химичен елемент, които се различават по:

а) пореден номер                                               

б) масово число   

в) химични свойства                                         

г) няма разлика между тях

 

6.  Определете състава на ядрото на Pu (94,242):   А = ?   Z =?    N =?

 

7. Алфа- лъчите се отклоняват в магнитно поле защото са поток от  частици :

а) с висока енергия           

б) със заряд                

в) без заряд                  

г) с ниска енергия

 

8. Гама - лъчите са поток от високоенергетични:

а) протони                           

б) електрони              

в) неутрони                  

г) фотони

 

9. За определяне възрастта на археологически находки от хора, животни и растения се използва радиоактивния изотоп:

а) бор – 12                         

б) флуор – 19             

в) въглерод – 14        

г) азот - 12

 

10. Ядро във възбудено състояние излъчва гама – квант. При този процес намалява:

а) зарядът на ядрото                                               

б) масовото число на ядрото

в) енергията на ядрото                                           

г) броят на неутроните в ядрото

 

11. През 1930 г. В. Паули изказва хипотезата, че при β – разпадането се отделя неизвестна по това време частица, отговорна за „липсващата” енергия при този процес. Тази частица е:

а) електрон                   

б) протон                    

в) неутрон                     

г) неутрино

 

12.  Напишете с помощта на таблицата на Менделеев:

 

а) α - разпадане на ядрото Ра (91,231)

        

б) β – разпадане на ядрото B (5,12)

 

13. Количеството погълната радиация при облъчване на живите организми и нейната измерителна единица, се наричат:

а) еквивалентна доза (сиверт)                          

б) нормална доза (джаул)

б) свръхдоза ( джаул)                                          

г) погълната доза (грей)

 

14. Айнщайн доказва, че връзката между масата и енергията на покой за всяко тяло се изразява чрез формулата:

а)  Eо = mоc                     

б)  Eо = mо                  

в)  Eо = mо2с                   

г)  Eо = mоc2

 

15. След колко време началният брой радиоактивни ядра на елемента кобалт - 60 ще намалее 64 пъти, ако периодът му на полуразпадане е 5,3 години?

Дадено:                    Търси се :                                 Решение :