Тест «Механика» (вариант 3)

1) «Кинематика» 

1. Дипломиран студент си хвърля шапката вертикално нагоре със скорост 5 m/s. Колко време ще отнеме на шапката да достигне максимална височина?

а) t = 0,2 s

б) t = 0,5 s

в) t = 0,8 s

г) t = 1s

 

2. Движението на частица по оста X се характеризира с долната графика. Каква е скоростта на частицата в t = 3 s?

а) 0 m/s

б) 1 m/s

в) -1 m/s

г) -2 m/s

 

3. Изчислете пътя изминат от тяло между моментите t = 2 s и t = 5 s, което се движи праволинейно и има скорост, чието изменение е показано на долната графиката.

а) 0,5 m

б) 1 m

в) 1,5 m

г) 2 m

 

4. Графиката показва изменението на ускорението на тяло. В момента t = 0 s, скоростта на тялото е 1 m/s. Каква е скоростта му в момента t = 4 s?

а) 6 m/s

б) 10 m/s

в) 11 m/s

г) 12 m/s

 

Отговори: 1) – б, 2) – г, 3) – в, 4) - в

 

2) «Динамика» 

1. Тяло се движи с постоянна скорост v. Към тялото са приложени една или две сили, както е показано на фигурите по-долу. В кой от случаите, приложените сили не променят скоростта на частицата?

а) - a

б) - b

в) - c

г) - d

 

2. Върху тяло с маса m = 20 kg действат едновременно четири сили: в посока на изток с големина 10 N, на запад - 30 N, на юг - 20 N и на север - 20 N. Какво ускорение е получило тялото?

а) 0,5 m/s2

б) 1  m/s2

в) 2 m/s2

г) 10 m/s2

 

3. Две сили F1 и F2 действат на тяло с маса m = 5 kg, както е показано на фигурата по-долу. Какво е ускорението на тялото, ако пренебрегнем силите на триене?

а) 0,5 m/s2

б) 1 m/s2

в) 2 m/s2

г) 5 m/s2

 

4. На фигурата по-долу, силата F = 10 N, масата на тялото е m = 2 kg, което се движи равнозакъснително с ускорение 5 m/s2. Какъв е коефициентът на триене при хлъзгане между блока и контактната повърхност?

а) 0,1

б) 0,22

в) 0,33

г) 0,45

 

5. Тяло с маса 5 kg е окачено на пружина. Отклонението на тялото от равновесното му положение е 0,5 m. Колко е коефициентът на еластичност - к  на пружината?

а) 20 N / m

б) 25 N / m

в) 45 N / m

г) 100 N / m

 

Отговори: 1) – г, 2) – б, 3) – г, 4) – в, 5) - г 

 

3) «Работа, мощност, енергия, закони за запазване» 

1. Тяло изминава 25 m с постоянна скорост v, както е показано на фигурата по-долу, докато върху него действа сила F = 20 N. Каква е работата, извършена от силата F?

а) -500 J

б) -250 J

в) 0 J

г) 250 J

 

2. Графиката показва съотношението на силата, приложена върху върху тяло с маса m и преместването на тялото. Каква е работата, извършена от силата при преместване на тялото от d = 0 до d = 6?

а) 2 J

б) 5 J

в) 8 J

г) 10 J

 

3. Две сили действат едновременно върху неподвижно тяло с маса 2 kg в противоположни посоки: F1 действа от ляво на дясно и извършва 150 J работа , докато F2 действа от дясно на ляво и извършва 50 J работа. Каква е скоростта на тялото, след действието на силите?

а) 5 m/s

б) 7 m/s

в) 10 m/s

г) 12 m/s

 

4. Футболна топка е изритана вертикално нагоре от нивото на земята с начална скорост 20 m/s. На каква височина гравитационната потенциалната енергия на топката е максимална?

а) 5 m

б) 10 m

в) 15 m

г) 20 m

 

5. Две билярдни топки се движат по повърхност без триене със скорости v и v/2, както е показано на фигурата по-долу. Топките имат еднаква маса и ударът между тях  е идеално еластичен. Каква е сумата на скоростите на топките след сблъсъка?

а) v/2

б) v

в) 3 v /2

г) 2 v

 

6. Количка за пазаруване с маса 12 kg се движи със скорост 5 m/s. Пакет с кучешка храна с маса 3 kg попада в пазарската количка. Каква е скоростта на количката след като пакетът е паднал в нея?

а) 1 m/s

б) 2 m/s

в) 3 m/s

г) 4 m/s

 

Отговори: 1) – б, 2) – г, 3) – в, 4) – г, 5) – в, 6) - г