Тест «Физика»

Тестът съдържа 16 въпроса на ниво ДЗИ (матура) по физика и ключ на верните отговори в края на теста.

1. Тяло е хвърлено хоризонтално от отворен прозорец на сграда. От каква височината е хвърлено тялото, ако началната му скорост е 20 m/s и се удря в земята s по-късно? (съпротивлението на въздуха се пренебрегва)

а) 4.9 m

б) 9.8 m

в) 10.0 m

г) 19.6 m

 

2. Малка топка хвърлена през прозореца на лека кола се движи надясно (съпротивлението на въздуха се пренебрегва). Ако топката се хвърли перпендикулярно на посоката на скоростта на колата, посочете на коя картина най-добре е изобразен пътя на топката?3. На фигурите 1 и 2 са показани блокчета с маси 2 m и m, върху които действа външна хоризонтална сила F. Кои от следните твърдения за големината на силата, която единия блок упражнява върху другия (F12) са правилни? (приемете, че блокчетата се движат по повърхност без триене)

 


Фигура 1                             Фигура 2

а) F12 = F/3                                F12 = F/3

б) F12 = F/3                                F12 = 2 F/3

в) F12 = 2 F/3                             F12 = F/3

г) F12 = 2 F/3                             F12 = 2 F/3

 

4. На фигурата е показан блок А с маса mA = 25 kg и блок B с маса mB = 10kg. Двата блока се движат с постоянно ускорение а = 2 m/s2 в посока надясно. Коефициентът на триене при покой между двата блока е к = 0,8. Силата на триене при покой  действаща между блоковете е равна на:


а) 20 N

б) 50 N

в) 78 N

г) 196 N

 

5. Блокче с маса 1 kg е прикрепен към пружина и вибрира с честота 1 Hz без триене върху хоризонтална равнина. Две идентични пружини са приложени успоредно към блок с маса 8 kg поставен върху същата равнина. Кое от следните равенства показва честота на трептене на блока с маса 8 kg?

а) 1/4 Hz

б) 1/2 √2 Hz

в) ½ Hz

г) 1 Hz

 

6. Еднороден диск с маса m и радиус R се търкаля без плъзгане по протежение на хоризонтална повърхност и се издига, както показано на фигурата. Дискът е с начална скорост v. На каква максималната височина h ще се издигне центъра на тежестта на диска?

а) v2/2 g

б) 3v2/4 g

в) v2/g

г) 3v2/2 g

 

7. Маслен слой с плътност 800 kg/m3 покрива повърхността на воден обем с плътност 1000 kg/m3. Малък блок плава по граничната повърхност между маслото и водата, като с 1/4 от обема си е в маслото, а с 3/4 от обема си е във водата (виж фигурата). Каква е плътността на блокчето?

а) 200 kg/m3

б) 850 kg/m3

в) 950 kg/m3

г) 1050 kg/m3

 

8. На фигурата е показан обект О поставен на разстояние R отляво на изпъкнало сферична огледало, което има радиус на кривина R. Точката С е в центъра на кривината на огледалото. Образът формиран от огледалото се намира:

а) отляво на огледалото и е обърнат

б) отдясно на огледалото и е обърнат

в) отляво на огледалото и е прав

г) отдясно на огледалото и е прав

 

9. Ако четирите лещи показани по - долу са изработени от един и същ материал, коя от тях има най-малко положително фокусно разстояние?

10. Мощността на консуматор включен в електрична верига е равна на 1 W. Ако напрежението в краищата на консуматора се удвои, каква ще бъде неговата нова мощност?

а) 0,25 W

б) 0,5 W

в) 2 W

г) 4 W

 

11. Ток I1 тече по дълъг, прав проводник, който минава през центъра на кръгов проводников контур, по който тече ток I2 (виж фигурата). Дългият проводник е перпендикулярен на равнината, в която лежи кръговия проводник. Кое от следните описания се отнася за магнитната сила действаща на кръговия  проводник?

а) силата действа навън, по радиус на контура

б) силата действа навътре, по радиус на контура

в) силата действа нагоре, по протежение на оста на контура

г) на контура не действат магнитна сила

 

12. Един атом  има  попълнени енергетични нива n = 1 и n = 2. Колко електрони има този атом в своята обвивка?

а) 4

б) 6

в) 8

г) 10

 

13. Повърхността на Слънцето има температура, близка до 6000 K и то излъчва като абсолютно черно тяло, в чийто спектър максимума на интезитета на излъчване се достига при дължина на вълната приблизително 500 nm. При каква дължината на вълната ще се достигне максимума на интезитета на излъчване в топлинният спектър на тяло с температура на повърхността около 300 K?

а) 10 μm

б) 100 μm

в) 10 mm

г) 100 mm

 

14. Ако Слънцето внезапно се превърне в  черна дупка със същата маса, то ще има радиус на Шварцшилд равен на 3000 m. Какъв ефект би имала тази промяна върху орбитите на планетите от слънчевата система?

а) планетите ще се движат директно към Слънцето

б) планетите ще се движат по спираловидни орбити

в) планетите ще се придвижи по орбитите си много по-бързо

г) орбитите на планетите ще останат непроменени

 

15. Посоченото радиоактивно разпадане е пример за процес, получен от:

13N → 13C + e+ + νe

а) ефекта на Казимир  

б) фотоефект

в) слабо ядрено взаимодействие

г) силно ядрено взаимодействие

 

16. Според хипотезата на Дьо Бройл, импулсът и дължината на вълната на свободна частица са свързани с една от следните константи. Коя е тя?

а) константата на Планк

б) константата на Болцман

в) константата на Ридберг

г) числото на Авогадро

Ключ на верните отговори:

1 - Г, 2 - Б, 3 - Б, 4 - А, 5 - В, 6 - Б, 7 - В, 8 - Г, 9 - А,

10 - Г, 11 - Г, 12 - Г, 13 - А, 14 - Г, 15 - В, 16 - А