Тест "Атом, ядро и елементарни частици"

1. Каква сила отговаря за задържане на електроните в техните орбити около ядрото?

а) гравитационна

б) електрична

в) магнитна

г) никаква сила не се изисква

 

2. Според Нилс Бор електронът във водородния атом може да заема само някои отделни енергетични нива, защото:

а) това се прогнозира от законите на Нютон за движението

б) това се прогнозира от електромагнитната теория

в) това следва от двете посочени по-горе причини

г) той не даде обяснение, но просто го постулира

 

3. Нилс Бор никога не обясни защо един електрон може да заема само определени орбити. Луи дьо Бройл обясни това, като показва, че електроните:

а) образуват стоящи вълни около ядрото

б) имат елиптични орбити подобни на планетите около слънцето

в) заемат поредица от орбити, но излъчват само когато се намират на някои от тях

г) се подчиняват на уравненията на Дж.К. Максуел за електромагнетизма

 

4. Атомът излъчва светлина, когато:  

а) електрон прескача на по-ниско енергетично ниво

б) електрон се изхвърля от атома

в) неутрон се превръща в протон

г) електрон прескача на по-високо енергетично ниво

 

5. При извършването на преход от квантово състояние с n=1 на квантово състояние с n = 2, водородния атом, трябва да:

а) излъчва фотон

б) излъчват протон

в) поглъща протон

г) поглъща фотон

 

6. Съкращението (еV) означава електронволт, който се използва като единица за:

а) сила

б) мощност

в) енергия

г) напрежение

7. Отделителната работа за един метал представлява работата необходима за:

а) компресирането на метала

б) сублимиране на 1 грам от него

в)  привеждането му до температурата на топене

г) отделяне на електрони от неговата повърхност

 

8. Айнщайн обяснява законите на фотоефекта, като предполага, че:

а) металите, съдържат атомни резонатори

б) светлината е електромагнитна вълна

в) светлината се състои от протони

г) светлината се състои от фотони

 

9. Ако скоростта на частиците се увеличава, дължина на тяхната вълна на дьо Бройл:

а) се увеличава

б) се намалява

в) остава същата

г) дължината на вълната не е определена

 

10. През 1923 г.  Луи дьо Бройл предложи хипотезата, че:

а) фотоните могат да се държат като частици

б) електроните могат да се държат като вълни

в) енергийните нива в атома се квантуват

г) поведението на електроните може да се обясни от законите на Нютон

 

11. Вълните на дьо Бройл  могат да се разглеждат като _____ вълни.

а) космически

б) електромагнитна

в) гравитационното

г) вероятностни

 

12. Кое твърдение е вярно? Алфа-частиците:

а) имат заряд q = - 2е

б) са електромагнитно лъчение

в) са ядра на хелиеви атоми

г) са електрони

 

13. Кое твърдение е вярно? Бета-частиците:

а) имат заряд q = - 2е

б) са електромагнитно лъчение

в) са ядрата на хелиеви атоми

г) са електрони

 

14. Кое твърдение е вярно? Гама лъчи са:

а) положително заредени електрони

б) високоенергийни фотони

в) ядра на хелиеви атоми

г) ядра на атомите на деутерия

 

15. Масата на ядрото се определя от броя на неговите:

а) протони

б) неутрони

в) нуклони

г) електрони

 

16. Химичната идентичност на атома се определя от броя на.......... в ядрото.

а) протоните

б) неутроните

в) електроните

г) нуклоните

 

17. Колко протони има в ядрото на 2210 Ne?

а) 10

б) 12

в) 22

г) 32

 

18. Колко неутрони има в ядрото на 2210 Ne?

а) 10

б) 12

в) 22

г) 32

 

19. Радиоактивен материал има период на полуразпадане Т = 2 минути. Ако в началото са съществували 512 000 радиоактивни атоми от този материал, приблизително колко бихте се очаквали да има след 8 минути?

а) 256 000

б) 128 000

в) 64 000

г) 32 000

 

20. Ако съотношението на C-14  към C-12 в парче пергамент е само 1/8 от тяхното настоящо съотношение в земната атмосфера, на колко години е пергамента? Периодът на полуразпадане на С-14  е 5700 години.

а) 11 400 години

б) 17 100 година

в) 22 800 години

г) 45 600 години

 

21. Кой от следните източници на радиация допринася най-много за средната годишна доза, получена от хората?

а) детекторите за дим

б) изпробването на ядрени оръжия

в) атомните електроцентрали

г) естествения радиационен фон

 

22. Коя частица е античастица на електрона?

а) фотон

б) протон

в) мезон

г) позитрон

 

23. Каква е масата на позитрона?

а) същата като тази на електрона

б) същата като тази на протона

в) отрицателно на тази на електрон

г) нула

 

24. Каква е масата на фотона?

а) същата като тази на електрона

б) същата като тази на протона

в) отрицателно на тази на електрон

г) нула

 

25. Когато един електрон с маса m анихилира със своята античастица, количеството на освободената енергия, е:

а) mc2

б) m/c2

в) 2 mc2

г) 2 m2c