Тест "Вещества и техните свойства" (Човекът и природата, 5 клас)

1. Чистите вещества съдържат:

а) различни видове градивни частици (атоми, молекули)

б) три вида частици

в) два вида частици

г) само един вид частици

 

2. Ако към чисто вещество (вода)  прибавим примес (сол), ще получим:

а) ново вещество

б) нееднородна смес

в) еднородна смес

г) сплав от вода и сол

 

3. Коя от изброените смеси е нееднородна?

а) чист въздух

б) захарен разтвор

в) сплав от два метала

г) пяна (мъгла, дим)

 

4. По кой начин не можем да разделим нееднородни смеси:

а) филтруване

б) утаяване

в) изпарение

г) смесване

 

5. Отделянето на течност чрез нейното изпаряване от смес и след това втечняване на нейните пари, се нарича:

а) филтруване

б) дестинация

в) дестилация

г) утаяване

 

6. Най – важната и плодородна съставна част на почвата се нарича:

а) хумор

б) химикал

в) хубост

г) хумус

 

7. Посочете двете основни съставни части на въздуха:

а) водород и кислород

б) азот и хелий

в) азот и кислород

г) азот и въглероден диоксид

 

8.  Посочете правилния отговор. Въздухът е еднородна смес и съдържа на 100 части:

а) водород (78 части) + кислород (21 части) + 1 част други газове

б) азот (78 части) + кислород (11 части) + 19 части други газове

в) въглероден диоксид (78 части) + кислород (21 части) + 1 част други газове

г) азот (78 части) + кислород (21 части) + 1 част други газове

 

9. Задържането на топлината от въглеродния диоксид в атмосферата, причинява:

а) градински ефект

б) парников ефект

в) радостен ефект

г) страшен ефект

 

10. Кой е този газ, който няма мирис, има възкисел вкус, не гори и не поддържа горенето и е по – тежък от въздуха?

а) кислород

б) азот

в) хелий

г) въглероден диоксид

 

11. Как можем да обезцветим вода замърсена с червено мастило?

а) с утаяване на мастилото

б) с делителна фуния

в) с филтруване на мастилото

г) с активен въглен

 

12. Воден разтвор, който съдържа възможно най- голямо количество разтворена сол, се нарича:

а) ненаситен разтвор

б) гладен разтвор

в) сит разтвор

г) наситен разтвор

 

13. Попълнете празните места. Ако на Земята има 10 000 части вода в различно състояние (течно, твърдо и газообразно), те се разпределят така:

а) в океани и морета (........................) части

б) в ледници (........................) части

в) под земята (........................) части

г) в езера и реки (........................) части

д) въздушни водни пари (........................) части

 

14. Попълнете празните места.

а) «При физичните промени на веществата се променят само някои техни ........................., а веществата остават ............................»

б) «При химичните промени (химични реакции) се променя ....................... на веществата и от тях се получават ............................. вещества»

 

15. Кое от избрените е физична промяна?

а) ръждясване на желязо

б) горене на хартия

в) топене на лед

г) горене на въглища

 

16. Кое от избрените е химична промяна (химична реакция)?

а) свиване на пружина

б) разтваряне на захар в чай

в) ръждясване на пирон

г) разширяване на метална релса при нагряване

 

17. Определете кои свойства притежава питейната вода.

а) прозрачна е, без цвят, с лек мирис на развалени яйца, има приятен вкус

б) прозрачна е , без цвят, без мирис, има приятен вкус

в) мътна, без цвят, със слаб мирис на желязо, има метален вкус

г) прозрачна е, без цвят, с лек мирис, има солен вкус

 

18. Посочете грешното твърдение.

а) свойствата на смесите зависят от количествата на веществата, които ги съставят

б) свойствата на смесите не зависят от свойствата на веществата, които ги съставят

в) в сместа веществата запазват свойствата си

г) няма грешно твърдение

 

19. Кой процес е кипене?

а) Пара се отделя от повърхността на течността.

б) Пара се отделя от целия обем на течността.

в) Веществото, намиращо се в газообразно състояние, преминава в течно.

г) Веществото, намиращо се в твърдо състояние, преминава в газообразно.

 

20. Как се променя движението на градивните частици на веществата при охлаждане?

а) Частиците започват да се движат по – бързо.

б) Движението на частиците не се променя.

в) Частиците започват да се движат по – бавно.

г) Не е посочен верен отговор.

 

21. Кои топлинни процеси водят до образуване на сняг?

а) изпарение, втечняване, втвърдяване

б) изпарение, втечняване, топене

в) топене, изпарение, втечняване

г) кипене, кристализация, топене

 

22. В кое от състоянията веществата най-лесно се свиват?

а) течно

б) твърдо

в) газообразно

г) и в трите състояния се свиват по еднакъв начин

 

23. Най-здраво са свързани помежду си градивните частици на:

а) течностите

б) газовете

в) твърдите тела

г) еднакво в течности, газове и твърди тела

 

24. Чаша с вода е поставена в хладилник и се охлажда. При каква температура обемът на водата ще бъде най-малък?

а) 8о С

б) 4о С

в) 2о С

г) обемът й няма да се промени

 

25. Прозорците с две стъкла и въздух между тях:

а) по-лесно се почистват

б) пропускат повече светлина

в) са по-добри проводници на топлина

г) са по-добри топлоизолатори

 

26. Поставяте топъл хляб под стъклен похлупак. След няколко минути наблюдавате от вътрешната страна на стъклото малки водни капки. С кои явления се обяснява появата на тези капки?

а) топене и изпарение

б) изпарение и кондензация

в) дифузия и конвекция

г) химични промени при изстиването на хляба

 

27. Кое от следните вещества е чисто:

а) газирана вода

б) морска вода

в) портокалов сок

г) дестилирана вода

 

28. Определете коя от предложените смеси е съставена само от твърди вещества.

а) сироп

б) дим

в) пяна

г) сплав

 

29. Неравномерно са разпределени частиците на веществата само във:

а) еднородните смеси

б) нееднородните смеси

в) течните смеси

г) газообразните смеси

 

30. Кое свойство на спирта се използва при производството на парфюми?

а) има дезинфекционно действие

б) разтваря много вещества

в) разтваря се във вода

г) има опияняващо действие