Тест "Вещества и химични реакции" (вариант 1)

 

1. Кои вещества наричаме прости?  Отговор:

    ………………………………………………………………………………………………..

2. Кои явления наричаме химични? Отговор:

    ………………………………………………………………………………………………..

3. Ако електронеутрален атом отдаде 1 електрон  се получава частица:

а) молекула            б) протон              в) ( - ) йон                г) ( + ) йон 

 

4. Кои от изброените явления са физични и кои химични?

а) стопяване на оловно топче               

б) изгаряне на бензин

в) ръждясване на желязо                       

г) протичане на ток по меден проводник

Отговор: Физични са:...                          Химични са:...

 

5. Препишете и попълнете липсващите думи и изрази:

"Железният сулфид е …, в състава на което участват … и …

 

6. При взаимодействие на 5,08 g сяра с кислород при нагряване се получава 5,32g серен диоксид. Пресметнете масата на реагиралия кислород.

Дадено:             Търси се:                               Решение:

 

7. Напишете как се чете химичната реакция:          

Мед + Сяра  Меден сулфид

    ……………………………………………………………………………………………….

 

8. Едно от следните твърдения е вярно. Посочете го и обяснете защо е вярно:

а) Азотът е сложно вещество.    

б) Молекулата на водата съдържа само атоми на елемента водород.     

в) Въглеродният диоксид е сложно вещество. 

г)  Молекулите на кислорода са изградени от йони на химичния елемент кислород.

Отговор: Верен отговор е: …     , защото….

 

9. При внасянето на въгленче (почти чист въглерод) в пламъка на спиртна лампа, то се запалва и изгаря. Горенето на въглерода е химична реакция. Отговорете писмено:

а) Означете схематично протеклата реакция

б) Кои са изходните вещества на химичната реакция?

в) Кой е продуктът на химичната реакция?

г) При какво условие протича реакцията?

 

10. Препишете и попълнете липсващите думи: „В неживата природа химичният елемент кислород се среща под формата на простите вещества……………. и ……………”