Тест "Вещества и химични реакции" (вариант 2)

 

1. Коя от посочените частици не е самостоятелна градивна частица на веществата?

а) атом                      

б) молекула                            

в) йон                                 

г) електрон 

 

2. Вещества, съставени от атоми или йони на различни химични елементи, се наричат:

а) прости вещества                                                   

б) смесени вещества

в) съставни вещества                                              

г) сложни вещества

   

3. Кое вещество е метал?

а) сяра                                

б) въглерод                   

в) кислород                        

г) живак

 

4. Кое от веществата има кристален строеж?

а) пластмаса                    

б) парафин                     

в) стъкло                            

г) графит      

 

5. На фигурата са представени модели на молекули на прости и сложни вещества.

Определете и запишете:

1) прости вещества са:…                                           

2) сложни вещества са:…

 

6. Кое явление е химично?

а) изпарение на спирт                                                 

б) топене на злато

в) разтваряне на захар във вода                               

г) образуване на сталагмити

 

7. Чрез кое физично свойство може да се раздели смес от желязни и медни стружки?

а) разтворимост във вода                                            

б) миризма       

в) пластичност                                                                

г) привличане от магнит

 

8. Кога взаимодействието хлор + водород → хлороводород протича с взрив?

а) при охлаждане                                                         

б) при разбъркване

в) на тъмно                                                                     

г) при осветяване

 

9. Коя от изброените промени не е признак на химична реакция?

а) отделяне на газ        

б) разтваряне        

в) отделяне на топлина       

г) образуване на утайка

 

10. При нагряване на 55 g сяра на прах и железен прах се получават 125 g железен сулфид. Колко грама е масата на желязото?


a) 180 g                                

б) 70 g                          

в) 130 g                           

г) 80 g

 

11. Отделянето на газ при капването на солна киселина върху парченца мрамор е:

а) признак за разтворяне на мрамора в киселина            

б) продукт на химичната реакция

в) условие за химична реакция                                               

г) изпарение на мрамора

 

12. Участието на веществата в различни химични реакции определя техните химични:

а) геройства                     

б) устройства               

в) свойства                     

г) безпокойства      

 

13. В ядрото на атома на хлора има 17 протона. Колко електрони има в обвивката на хлора?

а) четиринадесет           

б) петнадесет              

в) шестнадесет             

г) седемнадесет

 

14. Посочете състава на молекулата на серния диоксид?

а) 2 атома сяра, 1 атом кислород                            

б) 1 атом кислород, 1 атом сяра

в) 2 атома сяра,  2 атома кислород                         

г) 1 атом сяра, 2 атома кислород