Тест "Входно ниво" за 10 клас (11 ЕП клас)

Уважаеми ученици,

Този тест ще ви помогне в подготовката за "Входно ниво". След края на теста ще намерите ключ с верните отговори. Приятно занимание! Laughing

Тест „Входно ниво” 

1. Поставете изброените източниците на светлина в съответната група. Източници: лазерна показалка, Слънце, светулка, лампа с нагряваща се жичка.

а) топлинни: .............................                            

б) студени: .................................

 

2. Колко пъти светлината се движи по-бързо от самолет със скорост 900 km/h ?

а) 150 000  пъти              

б) 300 000  пъти            

в) 600 000 пъти          

г) 1 200 000 пъти

 

3. Кой от посочените светлинни снопове се движи най-бързо във вакуум?

а) червен                     

б) зелен                       

в) син                              

г) скоростта им е еднаква

 

4. Какво разстояние ще измине светлинен лъч във вакуум за 10 минути?

а) 14. 107 km                      

б) 16. 107 km                      

в) 18. 107 km                    

г) 20. 107 km          

 

5. Оптичната плътност на една среда се определя от:

а) нейната температура                                             

б) скоростта на светлината в нея

в) скоростта на звука в нея                                       

г) нейния химичен състав

 

6. Коя светлина се пречупва най-силно при преминаване през призма?

а) червената                  

б) жълтата                       

в) зелената                     

г) виолетовата

 

7. Белите тела имат способността да ................... изцяло слънчевата светлина.

а) поглъщат                     

б) успокояват                    

в) замразяват                  

г) отразяват

 

8.  Падащ светлинен лъч сключва ъгъл 60о с повърхността на плоско огледало. Намерете стойностите на:

а) ъгълът на падане αп = ... ?

б) ъгълът между падащия и отразения лъч = ... ?

 

9. Светлинен лъч се движи от стъкло към въздух. Ако ъгълът на падане е по – голям от граничния ъгъл за стъклото, тогава се наблюдава явлението ....................... на светлината.

а) пречупване               

б) разлагане              

в) отражение              

г) пълно вътрешно отражение

 

10. На кое светлинно явление се основава действието на оптичният кабел:

а) отражение             

б) пречупване            

в) разлагане                 

г) пълно вътрешно отражение

 

11. Реална система трепти принудено. Трептенията на системата са:

а) собствени                 

б) незатихващи              

в) затихващи               

г) максимални

 

12. Коя характеристика на трептенията се измерва в единицата херц (Hz)?

а) амплитудата                    

б) честотата                   

в) скоростта                   

г) периода

 

13. Математическо махало за един период на трептене Т изминава път s = 48 cm. Колко е амплитудата на трептене?

а) 4 cm                          

б) 12 cm                            

в) 8 cm                                    

г) 24 cm

 

14. Едно тяло извършва 2400 трептения за 2 минути. Определете периода и честотата на трептенето.         

Дадено:               Търси се:                                        Решение:

 

15. Колко трептения  ще извърши за 0,5 минути махало, което трепти с честота 0,5 Hz?

а) 35                                

б) 25                                

в) 15                                     

г) 5

 

16. Кое твърдение е вярно? Механичните вълни могат да пренасят:

а) вода                                

б) въздух                       

в) енергия                             

г) твърди частици

 

17. В коя среда звукът се разпространява с най-голяма скорост?

а) вакуум                    

б) въздух                          

в) вода                            

г) железопътна релса                 

 

18. Силата на звука се измерва в единицата:

а) дециграм                      

б) дециметър              

в) децисекунда             

г) децибел

 

19. Кое твърдение не е вярно? Механичните вълни могат да се разпространяват във:

а) вода                           

б) вакуум                         

в) въздух                        

г) метали

 

20. По опънат шнур се разпространява хармонична вълна с честота 10 Hz и дължина 60 cm. Колко е скоростта на вълната?

Дадено:                     Търси се:                                                   Решение:

     

Ключ на верните отговори:

1.- а) топлинни: Слънце, лампа с нагряваща се жичка,

б) студени: лазерна показалка, светулка

2. - Г, 3. - А, 4. - В, 5. - Б, 6. - Г, 7. - Г, 8. (а) 30о, б) 60о),  

9. - Г, 10. - Г, 11. - Б, 12. - Б, 13. - Б,

14. (ν = 20 Hz, Т = 0,05 s), 15. - В, 16. - В,

17. - Г, 18. - Г, 19. - Б, 20. (u= 6 m/s)