Тест "Входно ниво" за 11 клас (12 ЕП клас)

Уважаеми ученици,

Този тест ще ви помогне да преодолеете шока между ваканцията и новата учебна година. Най-отдолу ще намерите ключ на верните отговори. Отделете няколко минути за подготовка, няма да съжалявате! Laughing

1. На рисунката е представен модел на атома на хелий (He).  Определете неговия състав:

а) Z = ?          

б) N =?           

в) A = ?

 

2. Изотопите са атоми на един и същ химичен елемент, които се различават по:

а) масово число                 

б) брой протони        

в) брой електроните    

г) атомен номер

 

3. Бета-частиците, в състава на радиоактивните лъчи, представляват:

а) протони                  

б) неутрони                   

в) електрони               

г) йони

 

4. Емисионният спектър на разреден молекулярен газ е:

а) линеен              

б) ивичен             

в) непрекъснат           

г) молекулярните газове не излъчват

 

5. Според хипотезата на Макс Планк атомите излъчват електромагнитна енергия:

а) непрекъснато            

б) произволно          

в) случайно           

г) на порции (кванти)

 

6. Твърдението, че в лабораторни условия фотоните могат да се затворят в стъклен съд с огледални стени е много:

а) тъжно                     

б) забавно                       

в) погрешно                 

г) вярно

 

7. Фотон във вакуум с дължина на вълната λ имa енергия E. Колко е енергията на фотон във вакуум с дължина на вълната 4λ?

а) 4Е                                       

б) Е                                     

в) Е/2                               

г) Е/4

 

8. По закона на Стефан за топлинното излъчване на едно тяло определяме:

а) мощността на излъчване                                      

б) времето за излъчване

в) бързината на излъчване

г) плътността на излъчване

 

9. Коя област на спектъра заема топлинното излъчване на човешкото тяло:

а) IR –  област                                                                

б) видимата област               

в) UV –  област                                                               

г) тялото не излъчва

 

10. Намерете повърхностната температура Т[К] на звезда, която излъчва с максимален интензитет при дължина на вълната λmax = 300 nm. (константа на Вин = 3.10-3 m.K)

Дадено:                      Търси се:                                                 Решение:

 

11. Към коя област се измества максимумът във видимия спектър на излъчване на абсолютно черно тяло (АЧТ) при увеличаване на неговата температура?

а) дълговълновата       

б) средновълновата       

в) късовълновата   

г) максимумът не се измества

 

12. Кое светлинно явление не може да се обясни с вълновата теория за светлината:

а) дифракция                                                               

б) пречупване                   

в) дисперсия                                                                 

г) фотоефект

 

13. Квантовата теория за светлината е въведена за да обясни явленията:

а) интерференция и дифракция                           

б) отражение и пречупване

в) дисперсия и дифракция                                      

г) излъчване и поглъщане

 

14. Хипотезата на Дьо Бройл за вълновите свойства на микрообектите се доказва от явлението:

а) фотоефект                                                        

б) топлинно излъчване

в) дифракция на електрони                            

г) пълно вътрешно отражение

 

15. Звездите се раждат от плътни газово- прахови облаци съдържащи предимно:

а) водород и хелий                                                      

б) хелий и въглерод       

в) въглерод и азот                                                       

г) азот и кислород

 

16. Слънцето произвежда енергия чрез:

а) радиоактивно разпадане                                    

б) ядрен синтез  

в) делене на уранови ядра                                       

г) химична реакция

 

17. Според способността му да излъчва и поглъща светлина, определяме Слънцето като:

а) вечен нагревател                                           

б) най-горещото тяло във Вселената          

в) абсолютно черно тяло                                  

г) огромна електрическа крушка

 

18. Продължителността на живота на звездите зависи единствено от тяхната:

а) повърхностна температура                                   

б) диаметър          

в) мощност на излъчване                                           

г) маса

 

19. Основни структурни единици на Вселената са:

а) планетите                      

б) спътниците                 

в) галактиките            

г) звездите

 

20. Нашата галактика Млечен път е:

а) елиптична                            

б) спирална                  

в) неправилна                       

г) особена

 

21. В астрономията с мерната единица (ly) светлинна година се измерва:

а) време                             

б) разстояние                  

в) маса                           

г) скоростта на светлината

 

Ключ на верните отговори:  

1. (Z = 2, N = 2, A = 4), 2. - А, 3. - В, 4. - Б, 5. - Г, 6. - В, 7. - Г, 8. - А, 9. - А, 10. - 10 000 К,

11.- В, 12. - Г, 13. - Г, 14. - В, 15. - А, 16. - Б, 17. - В, 18. - Г, 19. - Г, 20. - Б, 21. - Б