Тест "Входно ниво" за 7 клас

 

Уважаеми ученици,

Този примерен тест "Входно ниво" ще ви помогне да се подготвите за началото на учебната година. Въпросите в теста са свързани с предстоящия за изучаване учебен материал в часовете по Физика и астрономия. В края на теста ще намерите ключ на верните отговори. Приятно забавление! Laughing

1. Електричният заряд на градивните частици е тяхно основно:

а) движение                       

б) настроение                   

в) желание                   

г) свойство

 

2. Зарядът на градивните частици се проявява чрез електрични:

а) настроения                      

б) желания                       

в) сили                             

г) мечти

 

3. Съществуват два вида електрични заряди:

а) големи и малки       

б) слаби и силни       

в) добри и лоши    

г) положителни и отрицателни

 

4. При наелектризиране на две тела чрез триене между тях се  обменят:

а) атоми                         

б) протони                  

в) атомни ядра               

г) електрони

 

5. Коя от стрелките показва правилно посоката на силата, с която електричният заряд А действа на електричния заряд В?


а) 1         

б) 2         

в) 3          

г) 4

 

6. Препишете и попълнете празните места в изречението:

„В центъра на атома е разположено много малко ................... с положителен заряд, а около него се движат ......................... с  отрицателен заряд.”

 

7. В ядрото на атома на живака има 80 протона. Колко електрона има в атома на живака?

а) 80                                

б) 60                                   

в) 40                                 

г) 20

 

8. Веществото каучук е добър изолатор защото: 

а) има малка плътност                               

б) не ръждясва

в) няма свободни електрони                    

г) от него лесно се прави гума

 

9. Златото е много добър проводник на ток защото:

а) има голяма плътност                                             

б) не ръждясва

в) има свободни електрони                                      

г) от него лесно се правят жици

 

10. Електричният ток в металните проводници представлява насочено движение на:

а) атоми                  

б) електрони               

в) молекули               

г) атомни ядра

 

11. От схемата на електрическата верига определете:


а) Кои са елементите на веригата?..................................

б) Как са свързани лампите?............................................

в) Какво ще стане ако отворим ключа К?.....................

 

12. Всеки магнит има два полюса:

а) източен и западен                                    

б) положителен и отрицателен

в) топъл и студен                                            

г) северен и южен

 

13. От какъв материал не трябва да се изработва кутийката на компаса?

а) желязо                     

б) пластмаса               

в) мед                        

г) стъкло 

 

14. Ако разрежем прав магнит на две равни части, ще получим:

а) отделни полюси                                            

б) части без магнитни свойства

в) два нови магнита                                         

г) части с по – слаби магнитни свойства

 

15. Според посоките на магнитните сили действащи на магнитите определете какви са техните полюси 1 и 2.


а) 1 - N, 2 – S                         

б) 1 - N, 2 – N                        

в) 1 - S, 2 – S                             

г) 1 - S, 2 – N  

 

16.  Два магнита се привличат със сила 5 N, когато са на разстояние 5 cm един от друг. Каква ще бъде магнитната сила F, ако разстоянието между тях  е 10 cm?

а) F = 0                  

б) F < 5 N                  

в) F > 5 N                     

г) F = 5 N

 

17. Източник на звук е струна, която е:

а) намагнитена                  

б) налектризирана           

в) нагрята                       

г) трепти

 

18. Кое небесно тяло има висока температура и излъчва собствена светлина?

а) планета              

б) спътник                  

в) звезда                         

г) орбитална станция

 

19. Подредете планетите Земя, Марс, Меркурий и Венера според близостта им от Слънцето. Започнете от най – близката:

1...................,

2..................,

3..................,

4...................

 

20. Какво представлява Млечният път?

а) звезда                        

б) съзвездие                

в) планета                       

г) галактика

 

Ключ на верните отговори:

1. - Г, 2. - В, 3. - Г, 4. - Г, 5. - Г, 6. - (ядро; електрони), 7. - А, 8. - В, 9. - В, 10. - Б,

11. -а) батерия, лампи, клч, съединителни проводници, б) успоредно, в) лампа 2 няма да свети

12. - Г, 13. - А, 14. - В, 15. - А, 16. - Б, 17. - Г, 18. - В, 19. - Меркурий, Венера, Земя, Марс, 20. - Г.