Тест "Входно ниво" за 8 клас (9 ЕП клас)

 

Уважаеми ученици,

Този тест ви дава възможност да проверите своите знания и умения преди т.н. "Входно ниво". В края на теста ще намерите ключ с верните отговори. Приятно забавление! Laughing

1. Попълнете празните места в таблицата:

2. Мислената линия, която описва едно тяло при движение, се нарича:

а) територия                      

б) траектория                   

в) акватория                   

г) оратория

 

3. Ако разделим изминатият път от автомобил на неговата скорост, ще получим:

а) траекторията на движение                                     

б) бързината на движение  

в)  посоката на движение                                             

г) времето за движение

 

4. Превърнете мерните единици за скорост:

а) 18 km/h = ... ? m/s                                                   

б) 10 m/s = ... ? km/h

 

5. Колко път ще измине за 6 минути моторна лодка, която се движи със скорост 30 km/h?

Дадено:         Търси се:                                                  Решение:

 

6. Връзка банани с маса 900 g  виси, окачена на силомер. Измерената от уреда сила е:

а) 9 N                             

б) 90 N                                       

в) 900 N                                

г) 9000 N

 

7. Колко е масата на тяло, чието тегло е 10 N?

а) 0,1 kg                        

б) 1 kg                             

в) 10 kg                         

г) 100 kg

 

8. Тяло лежи върху хоризонтална опора.

а) Как се наричат силите: F1 - ..., F2 - ..., F3 - ...

б) Кои две сили се уравновесяват? (обяснете с едно изречение)

 

9. Ескимос с шейна теглена от кучета се движи на изток. Силата на триене, действаща върху шейната, е насочена на:

а)  изток                            

б) юг                            

в) север                           

г) запад

 

10. С каква сила ще издигнете товар с маса 10 kg, ако използвате неподвижна макара?

а) 25 N                                  

б) 50N                       

в) 100 N                        

г) 200 N

 

11. С каква сила ще издигнете товар с маса 12 kg, ако използвате подвижна макара?

а) 30 N                        

б) 60N                        

в) 120 N                      

г) 240 N

 

12. Барометърът е уред за измерване на:

а) скорост                                                          

б) хидростатично налягане

в) изтласкваща сила                                      

г) атмосферно налягане

 

13. В трите съда е налята по 3 kg вода. На дъното на кой съд хидростатичното налягане е най – малко?

а) 1

б) 2

в) 3

г) еднакво е в трите съда 

 

14. Къде атмосферното налягане е най - голямо?

а) на връх Мусала (3) 

б) на връх Еверест (4)

в) в София (2)                                   

г) на морския бряг (1)

 

15. Дървен шкаф с тегло 450 N  лежи върху площ 1,8 m2. Колко паскала е  налягането на шкафа върху пода на стаята?

Дадено:         Търси се:                                                  Решение:

Ключ на верните отговори:

1. - (таблица), 2. - Б, 3. - Г, 4. а) 5m/s, б) 36 km/h, 5. - (3 km), 6. - А, 7. - Б,

8- (F1 - реакция на опората, F2 - сила на тежестта (гравитацията), F3 - натиск върху опората-тегло на тялото),

9. - Г, 10. - В, 11. - Б, 12. - Г, 13. - А, 14. - Г, 15. - (250 Pa)