Тест "Входно ниво" за 9 клас (10 ЕП клас)

 

Уважаеми ученици,

Този примерен тест "Входно ниво" ще ви помогне да се подготвите за началото на учебната година. Въпросите в теста са свързани с предстоящия за изучаване учебен материал в часовете по Физика и астрономия. В края на теста ще намерите ключ на верните отговори. Laughing

 

1. Посочете грешния отговор. Електричният заряд на тяло (частица) :

а) е физична величина                                   

б) се проявява чрез електрични сили

в) се измерва в С (кулони)                              

г) съществува много кратко време

 

2. Кое твърдение за тока е вярно? Електричният ток :

а) има само големина                                         

б) има едновременно големина и посока

в) няма големина и посока                               

г) има само посока

 

3. Колко електричен заряд преминава за 2 минути през жичката на лампа, през която тече ток 50 mА ?

а) 10 C                                 

б) 8 C                                 

в) 6 C                                 

г) 4 C   

 

4. Процесът наелектризиране на едно тяло се извършва чрез обмен на:

а) молекули                  

б) атоми                         

в) електрони           

г) протони

 

5. Металите са проводници на ток, защото в тях има свободни:

а) (+) йони                  

б) (-) йони                     

в) електрони              

г) протони

 

6. Кое устройство е източник на електрично напрежение?

а) калкулатор                    

б) акумулатор                 

в) терминатор             

г) резистор

 

7. Три еднакви източници с напрежение 1,5 V са свързани успоредно в батерия. Напрежението на батерията е:

а) 1,5 V                                 

б) 3 V                                 

в) 4,5 V                             

г) 6 V

 

8. По данните от графиката на закона на Ом за метален проводник определете неговото съпротивление.


Дадено:             Търси се:                              Решение:

 

9. Колко е еквивалентното съпротивление на веригата ако R1 = 3 Ω, R2 = 3 Ω ? Определете тока през веригата ако напрежението на батерията е 3 V.

Дадено:               Търси се:          Решение:

 

10. Ако разрежем прав магнит на две равни части, ще получим:

а) два отделни полюси – северн и южен                                           

б) части без магнитни свойства

в) два прави магнита                                       

г) части с по – силни магнитни свойства

 

11. Какви са силите, които въртят ротора на електромотора?

а) електрични                                                        

б) магнитни           

в) механични                                                         

г) гравитационни

 

12. С коя от следните единици се измерва енергия?

а) килоампер              

б) киловат                   

в) киловолт              

г) киловатчас

 

13. Колко трептения  ще извърши за 1,5 минути махало, което трепти с честота 0,9 Hz?

а) 71                               

б) 81                                

в) 91                               

г) 101

 

14. Коя характеристика на трептенията се измерва в секунди:

а) височината           

б) честотата             

в) скоростта                   

г) периода

 

15. Човекът може да чуе звукови вълни с честота в границите:

а) 16 Hz -20 Hz        

б) 160Hz  -  200 Hz      

в) 1600 Hz – 2000 Hz       

г) 20 Hz – 20000 Hz

 

16. Посочете инфразвуковата вълна. Това е звуковата вълна с честота:

а) 10 Hz                        

б) 100 Hz                    

в) 1000 Hz                     

г) 100 000 Hz

 

17. Коя характеристика на звука се измерва в децибели:

а) височината         

б) честотата                  

в) скоростта                        

г) силата

 

18. Кое твърдение е вярно? Звуковите вълни пренасят:

а) въздух                  

б) вода                            

в) енергия                           

г) вещество                                   

 

19. В коя среда човекът не може да чуе звукови вълни?

а) във водата             

б) под земята          

в) във въздуха               

г)  във вакуум

   

20. Едно тяло извършва за 5 минути 6000 трептения. Определете периода и честотата на трептенето.

Дадено:               Търси се:                                       Решение:

 

Ключ на верните отговори:

1. - Г, 2. - Б, 3. - В, 4. - В, 5. - В, 6. - Б, 7. - А, 8. - (500 Ω),

9. - (R = 1,5 Ω, I = 2 A), 10. - В, 11. - Б, 12. - Г, 13. - Б, 14. - Г,

15. - Г, 16. - А, 17. - Г, 18. - В, 19. - Г, 20. - (20 Hz, 0,05 s)