Тест "Входно ниво" по Човекът и природата за 6 клас (варианти 1 и 2)

 

Уважаеми шестокласници,

Пред вас е една възможност да се подготвите добре и да започнете година с отличен резултат. Не я пропускайте! Най - отдолу ще намерите ключ с верните отговори! Laughing

Вариант № 1

1. Посочете верния отговор. Големината на гравитационните сили зависи от:


а) формата на телата            

б) цветът на телата 

в) масата на телата                

г) температурата на телата

 

2. Кое равенство е вярно?

а) 0,74 л = 74 мл                  

б) 0,096 л = 960 мл   

в) 45 мл = 0,045                  

г) 1850 мл = 18,5 л

 

3. При коя температура молекулите във въздуха се движат най-бързо?

а) – 55 оС                       

б)  45 оС                         

в)  0 оС          

г) скоростта  на молекулите не зависи от температурата 

 

4. Кое от изброените вещества е най-добър проводник на топлина?

а) пластмаса                          

б) въздух                      

в) дърво                                

г) злато 

 

5. Коя планета има атмосфера с постоянен състав безопасен за човека.

а) планета А (азот, въглероден оксид)   

б) планета Б (азот, въглероден диоксид)   

в) планета В (азот, серен диоксид)        

г) планета Г (азот, кислород)

 

6. Кой от газовете поддържа горенето?

а) водород                           

б) кислород                  

в) азот                                   

г) серен диоксид

 

7. Химична промяна се извършва при:

а) горене на хартия              

б) топене на сняг    

в) изпарение на спирт          

г) чупене на пластмаса

 

8. Органи за хранене при растенията са:


а) стъблото                            

б) цветовете         

в) корените                            

г) листата

 

9. Кой е основният отделителен орган при човека?

а) дебело черво                      

б) бъбрек               

в) бял дроб                            

г) сърце

 

10. Кое водно животно диша с бял дроб?

а) водна конче                        

б) мида                    

в) кит                                      

г) шаран 

    

11. Кое вещество се отделя при процеса фотосинтеза?

а) кислород                            

б) азот                      

в) водород                              

г) въглероден диоксид

 

12. В кой ред са изброени само органи от храносмилателната система?

а) стомах, бял дроб                

б) дебело черво, бъбреци    

в) тънко черво, бъбреци          

г) стомах, тънко черво

 

13. Клетката приема само необходимите й вещества благодарение на:

а) клетъчното ядро                  

б) клетъчната стена   

в) клетъчната мембрана        

г) цитоплазмата

 

14. Дишането е процес, при който се:

а) приема въглероден диоксид        

б) отделя кислород

в) синтезират вещества                    

г) освобождава енергия

 

15.  Самостойно хранене имат:

а) човекът, медузата                          

б) брезата, зелето   

в) царевицата, мухата                      

г) котката, доматът 

                     

               Ключ за верните отговори:

1- В,  2 - В,  3 - Б,  4 - Г,  5 - Г,  6 - Б,  7 - А,  8 - Г,

9 - Б,  10 - В,  11 - А,  12 - Г,  13 - В,  14 - Г,  15 - Б

 

 

Вариант № 2

1. Около далечна звезда се движат 3 планети с еднакви маси. Коя планета се привлича от звездата  с най-голяма гравитационна сила?

а) червената                         

б) зелената                      

в) синята    

г) силата е еднаква за трите планети

 

2. Кое равенство е вярно?

а) 0,38 л = 38 мл          

б) 78 мл = 0,078 л        

в) 0,016 л = 160 мл        

г) 1490 мл = 14,9 л

 

3. При коя температура молекулите във въздуха се движат най-бавно?

а) 35 оС                               

б)   -5 оС                               

в)  -30 оС          

г) скоростта  на молекулите не зависи от температурата 

 

4. Най-добра подова топлоизолация ще постигнете чрез:

а) каменна мозайка        

б) метални плочи            

в) мрамор                   

г) дървен паркет              

 

5. Какво се получава при изгарянето на желязо в кислородна среда?

а) железен дихлорид                                             

б) железен трихлорид

в) железен сулфид                                                  

г) трижелезен четириоксид

 

6. Химична промяна се извършва при:


а) горене на дърва       

б) топене на лед            

в) изпарение на вода       

г) чупене на стъкло

 

7. Появата на роса се дължи на явлението:

а) изпарение                  

б) кондензация              

в) топене                          

г) втвърдяване

 

8. Растенията си набавят въглероден диоксид за фотосинтезиране от:

а) почвата                      

б) водата                            

в) слънцето                    

г) въздуха

 

9. Органи за хранене при растeнията са:

а) листата                      

б) цветовете                     

в) корените                     

г) стъблото

 

10. Кой от изброените организми диша с бели дробове?


а) пъстърва                   

б) скакалец                      

в) паун                              

г) бръмбар

 

11. Самостойно хранене имат:

а) човекът, медузата                                             

б) брезата, зелето        

в) царевицата, мухата                                           

г) котката, доматът                      

 

12. Кое вещество се отделя при процеса фотосинтеза?

а) кислород                   

б) азот                               

в) водород                     

г) въглероден диоксид

 

13. Посочете кое от изброените е смес:


а) захар                        

б) морска вода                 

в) азот                           

г) дестилирана вода

 

14. Коя е пропуснатата дума? Във въздуха се съдържат 78% ............, 21% кислород и други примеси.  

а) водород              

б) водни пари             

в) въглероден диоксид               

г) азот

 

15. Кой от посочените процеси представлява е физична промяна?

а) горене на въглища                                      

б) образуване на роса

в) ръждясване на желязо                               

г) разлагане на варовика при висока температура

 

Ключ за верните отговори:

1- В,  2 - Б,  3 - В,  4 - Г,  5 - Г,  6 - А,  7 - Б,  8 - Г,

9 - А,  10 - В,  11 - Б,  12 - А,  13 - Б,  14 - Г,  15 - Б