Тест "Входно ниво" – 10 клас (нова програма)

1. Опишете взаимодействието между зарядите.

а) Разноименните заряди  ...................................................

б) Едноименни заряди .........................................................     

 

2. Попълнете празното място.  

Електричният ток е насочено движение на ....................................

 

3. Пресметнете еквивалентното съпротивление  на двете вериги. Всеки резистор има R = 3 Ω.

Решение: ....................................................................

 

4. Бушонът „изгаря” при късо съединение в електрическа верига защото рязко се увеличава:

а) съпротивлението         

б) напрежението             

в) тока                     

г) нищо не се променя

 

5. Колко р–n прехода имат:

а) диодите ............................................

б) транзисторите .................................                   

 

6. Периодът на хармонично трептящо махало можем да определим чрез неговата:

а) амплитуда                    

б) скорост                          

в) честота                       

г) енергия      

 

7. Механична вълна се разпространява по опънат шнур. Дължината λ на вълната е разстоянието между точките:

а) AB                

б) BC              

в) CD                 

г) AC

   

8. Когато към краищата на резистор се приложи напрежение U1 = 8 V, през него протича ток I1 = 0,2 A. При какво напрежение U2 през същия резистор ще протече ток I2 = 1 A?

Решение:.................................................

 

9. Звукът не се разпространява във:

а) въздух           

б) вода              

в) вакуум         

г) варовик

                                                                                          

10. Колко е дължината на звукова вълна с честота 340 Hz , която има скорост 340 m/s? Решение:................................................

 

11. Въглеродът е на 6 място в периодичната система. Неутроните в ядрото на  изотопа  С – 14 са:

а) 6                             

б) 20                         

в) 14                           

г) 8

 

12. Какъв е състава на радиоактивните лъчи?

а) α – лъчите са .....................         

б) β – лъчите са ........................   

в) γ-лъчите са:........................

 

13. Нашата галактика Млечен път е:

а) неправилна                    

б) елиптична               

в) спирална                

г) специална

 

14. Чрез мерната единица светлинна година (ly) измерваме:

а) време                          

б) разстояние                      

в) възрастта на Слънцето                      

г) скоростта на светлината

 

15. Посочете два верни отговора. Звездите се раждат:

а) в космически болници                    

б) от огромни облаци водород и хелий

в) от енергията на вакуума                 

г) с помощта на гравитацията