Тест "Вълни и частици"

1. Кои явления се обясняват чрез въвеждането на квантовия модел на светлината?

а) излъчване и поглъщане                б) отражение и пречупване

в) интерференция и дифракция       г) разпространение и дисперсия

 

2. На кой от посочените източници спектърът на излъчване е непрекъснат?

а) горещо твърдо тяло                       б) молекулен газ          

в) атомарен газ                                   г) лазер

 

3. Определете енергията на фотон, с дължина на вълната  λ = 15 nm. (Използвайте:  константа на Планк = 6,62.10-34 J.s)

а) 13,28.10-20 J                                    б) 13,24.10-17 J             

в) 13,97.10-33 J                                     г) 13,31.10-19 J

 

4. Максимумът в спектъра на топлинното излъчване на синьото мастило на химикалката, с която пишете, е във:    

а) инфрачервената област                   

б) видимата област

в) ултравиолетовата област          

г) мастилото няма топлинно излъчване

 

5. Какви частици се отделят от телата при фотоефекта?

а) фотони                                            б)   протони         

в) неутрони                                          г) електрони  

 

6. Кое от посочените свойства се отнася за частицата фотон?

а) дели се на части  

б) притежава заряд   

в) има маса в покой  

г) проявява се като частица или вълна

 

7. В кой диапазон са вълните, чийто фотони имат енергия 6,2 еV?

а) Rő – лъчи                                         б) IR- лъчи         

в) видима светлина                              г) UV- лъчи

 

8. Фотон във вакуум с честота ν има енергия E. Колко е енергията на фотон във вакуум с честота ?

а) 4Е                       б) 2Е                    в) Е                      г) E/4

 

9. Отделителната работа на цинка е Ае = 3,74 еV. Колко е Еk,max  на фотоелектроните при облъчване на цинка с UV- светлина с енергия на фотоните E = 4,18 еV?

а) 0,44 еV              б) 1,12 еV            в) 4,18 еV             г) 7,92 еV

 

10. Енергията E на фотоните може да се изрази чрез константата на Планк h, честотата ν, дължината на вълната λ и скоростта на светлината във вакуум c. Коя от формулите не е вярна?

а) E = hν                                            б) E = hc / λ        

в) E = hc2/ λ2 ν                                   г) E = h λ2/ c2

 

11. Дължината на вълната на Дьо Бройл на една микрочастица зависи само от:

а) нейната маса                               б) нейната енергия        

в) скоростта й                                   г) импулса й

 

12. Дифракцията на електрони при отражение от кристал потвърждава опитно:

а) уравнението на Айнщайн за фотоефекта   

б) квантовата теория за светлината

в) хипотезата на Дьо Бройл                             

г) хипотезата на Планк

 

13. Според хипотезата на Дьо Бройл електроните и другите микрочастици:

а) съчетават свойствата на вълна и на частица               

б) имат маса

в) електричен заряд                         

г) могат да излъчват електромагнитни вълни

 

14. Отделителната работа на цезиев фотокатод е Аe = 1,82 eV. Определете Eк,maxв (еV) на излъчените електрони при осветяване на катода с UV- лъчи, чиято λ = 400 nm.

(Използвайте, че hc = 1240 nm.eV.)

Дадено:             Търси се:                             Решение:      

 

15. Метална пластинка се облъчва с монохроматична светлина и се наблюдава фотоефект. Отделителната работа  метала е Ае = 2,4 eV.

а) Запишете уравнението на Айнщайн за фотоефекта.

б) Определете Ек,max на фотоелектроните, ако фотоните на светлината имат Е = 3,4 eV.

в) Ще се наблюдава ли фотоефект, ако същата пластинка се облъчи с монохроматична светлина, чиито фотони имат енергия 2,1 eV? Обяснете.

Използвайте в теста:

константа на Планк = 6,62.10-34 J.s ,

hc = 1240 nm.eV