Тест "Градивни частици и топлинни явления"

1. Попълнете празните места

а) Масата на телата се измерва в единицата ...........................

б) Обемът на телата се измерва в единицата ..........................

а) Деформация наричаме промяната на ..............  и .............. на едно тяло под действие на сили. 

 

2. Превърнете мерните единици:

4 kg = _______ g                                               

5 l = ________ ml

2 g = _______ mg                            

1 kg и 25 g = ________ g

 

3. Попълнете липсващите думи:

а) Течностите има собствен .................., но нямат собствена ...................... .

б) Газовете нямат собствен ............................... и .................................... .

 

4. Попълнете празните места в изречението:

а) Телата са изградени от огромен брой частици –  ................................. и  ..............................

б) Градивните частици се намират в непрекъснато .....................................

 

5. Довършете изречението.

Молекулата на водата е съставена  от два атома ....................  и от ..................... .

 

6. Капката мастило се разтваря във вода. Причината е явлението ........................

 

7. Разгледайте схемата.

Според начина на подреждане на частиците определете вида на веществата:

№ 1 е ..............................................................

№ 2 е .............. ...............................................

№ 3 е ..............................................................

                                                                                                                                                              

8. Попълнете празните места:

а) Уредът на фигурата се нарича ........................................ .

б) С него се измерва величина ............................................ .

в) Температурата се измерва в единицата ............................. .

 

9. Топлинна енергия на едно тело е по-голяма, когато всички негови частици:

а) са облечени в топли дрехи                           

б) се движат много бавно

в) се движат много бързо                                  

г) са неподвижни

 

10. На рисунката са показани два начина на топлообмен. Кои са те?

а) Начин № 1 се нарича .............................................. .

б) Начин № 2 се нарича ................................................

в) При топлообмен се обменя единствено....................... между частиците на телата.

 

11. Между двойните стени на термоса има силно разреден неподвижен въздух.

Разреденият въздух е отличен .............................................................. .   

 

12.  Попълнете празните места:

а) Изпарение наричаме  преминаването на веществата от .................. състояние в ................. състояние.

в) Кондензация наричаме преминаването на веществата от .................. състояние в ................. състояние.