Тест "Еволюция на звездите" (вариант 3)

1. Звездите се раждат от плътни газово - прахови облаци съдържащи предимно:

а) водород и хелий

б) хелий и въглерод

в) въглерод и азот

г) азот и кислород

 

2. Посочете грешния отговор. Основните етапи в еволюцията на звездите са:

а) протозвезда

б) звезда от главната последователност

в) планетарна мъглявина

г) краен стадий

 

3. Продължителността на еволюционните етапи при звездите зависи единствено от тяхната:

а) повърхностна температура

б) светимост

в) маса

г) диаметър

 

4. Най – често срещани са звездите:

а) свръхгиганти

б) гиганти

в) от долната половина на главната последователност

г) бели джуджета

 

5. Протозвездите се наблюдават трудно, тъй като:

а) етапа на протозвезда е много кратък

б) те са заобиколени от газово – прахови пашкули

в) те излъчват предимно в инфрачервената област

г) всичко изброено по-горе

 

6. Условието за механично равновесие изисква във всяка точка на една звезда да се  уравновесяват две сили. Кои са те?

а) гравитация и левитация

б) гравитация и конвекция

в) гравитация и натиск, породен от налягането на газа

г) няма верен отговор

 

7. Ако разделим масата на една звезда на нейния обем, ще изчислим нейната:

а) повърхнина

б) плътност

в) светимост

г) радиус

 

8. Ако масата на Слънцето е М, то продължителността на живота на звезда с маса М=10 М  върху главната последователност е приблизително:

а) 107   години

б) 108  години

в) 109   години

г) 1010  години

 

9. Светимостта на звездите зависи само от:

а) диаметъра и разстоянието до тях

б) температурата и разстоянието до тях

в) разстоянието до тях

г) температурата и диаметъра

 

10. Термоядрен синтез на водород може да започне в обект, чията маса е най-малко:

а) 1 М☼

б) 60 М☼

в) 0,5 М☼

г) 0,08 М☼

 

11. На коя последователност принадлежат 90% от всички звезди  върху диаграмата Херцшпрунг – Ръсел (ХР)?

а) гигантите

б) свръхгигантите

в) белите джуджета

г) главната последователност .

 

12. В коя част на диаграмата ХР се намират звездите с най-малък радиус?

а) център

б) горния ляв ъгъл

в) горния десен ъгъл

г) долния ляв ъгъл

 

13. Според тяхната светимост и температура определете вида на звездите означени с номера от 1 до 5 върху диаграмата ХР, като използвате названията – син гигант, бяло джудже, червен гигант, жълто джудже, червено джудже. Отговор:


1 ........................... 

2 ...........................

3 ...........................

4 ...........................

5 ...........................

 

14. Мярката за общата енергия, излъчвана от звездите за една секунда, се нарича:

а) температурата

б) видима звездна величина

в) светимост

г) спектрален клас

 

15. Коя от посочените звезди има най - голяма плътност?

а) свръхгигант

б) Слънцето

в) гигант

г) бяло джудже

 

16. Звезда от спектрален клас G2 е звезда, която определяме като:

а) кафяво джудже

б) червено джудже

в) бяло джудже

г) жълто джудже

 

17. Сравнете светимостите на Слънцето L☼ и на една звезда L, която е два пъти по- гореща и има само половината от слънчевия радиус.

а) L = 1/2 L☼

б) L = 2 L☼

в) L = 4 L☼

г) L = 8 L☼

 

18. В ядрата на звездите от главната последователност  протича термоядрен синтез на водород в хелий, известен като:

а) цикъл C – N –  O

б) протон – протон цикъл

в) цикъл О – Si –  Fe

г) нито едно от горепосочените

 

19. Когато една  звезда изчерпи запасите от водород в ядрото си, тя става:

а) по - гореща и с по - голяма светимост                  

б) по – хладна и с по - голяма светимост

в) по-гореща и с по-малка светимост

г) по – хладна и с по-малка светимост

 

20. Взривовете на свръхнови са единствения начин за синтезиране на елементите:

а) хелий

б) въглерод                    

в) желязо                    

г) по - тежки от желязото

 

21. Конвекцията е важна за звездите, защото:

а) повишава техната температура

б) смесва газове във тях

в) транспортира енергия навън от звездата.

г)  посоченото в отговори - б) и в)

 

22. Всички звезди от общ звезден куп имат:

а) една и съща възраст

б) еднакъв химичен състав

в) една и съща светимост

г) посоченото в отговори - а) и б)

 

23. Планетарна мъглявина се нарича:

а) изхвърлена газова обвивка на звезда със слънчева маса

б) продукт от експлозия на свръхнова

в) облак от горещ газ, заобикалящ планета

г) мъглявина, в която се образуват планети

 

24. Бялото джудже е съставено от отделни:

а) атоми и молекули

б) атоми и свободни йони

в) атоми

г) атомни ядра и несвързани с тях електрони

 

25. Кои ядрени горива се използват от звезда със слънчева маса в течение на нейната еволюция?

а) водород

б) водород и хелий

в) водород, хелий и въглерод

г) водород, хелий, въглерод и неон

 

26. Масивните звезди не могат да генерират енергия чрез термоядрен синтез на желязо, защото:

а) синтезът на желязо изисква много висока плътност

б) те съдържат много малко желязо

в) не са достатъчно горещи за термоядрен синтез на желязо

г) избухват като свръхнови, преди да създадат желязно ядро

 

27. Слънцето в крайна сметка ще се превърне в:

а) свръхнова

б) син гигант

в) червен гигант

г) бяло джудже

 

28. Кое твърдение не е вярно? Неутронните звезди:

а) имат диаметър около 10 – 20 km

б) имат плътност в центъра около 10 12 kg/cm3

в) се наричат пулсари

г) имат изключително слабо магнитно поле

 

29. Границата на Чандрасекар определя:

а) продължителността на живот на звездите

б) условието за раждане на звезди

в) крайния еволюционен стадий на звездите

г) ограничение в размерите на звездите

 

30. Когато един обект достигне критичния радиус на Шварцшилд, ще се превърне в:

а) червен гигант

б) син свръхгигант

в) неутронна звезда

г) черна дупка

 

Ключ на верните отговори:

1) - а, 2) - в, 3) - в, 4) - в, 5) - г, 6) - г, 7) - б, 8) - а, 9) - г, 10) - г, 11) - г, 12) - г,

13) -(1-бяло джудже, 2 - син гигант, 3 - червено джудже, 4 - жълто джудже, 5 - червен гигант)

14) - в, 15) - г, 16) - г, 17) - в, 18) - б, 19) - б, 20) - г, 21) - г, 22) - г, 23) - а, 24) - г,

25) - б, 26) - в, 27) - г, 28) - г, 29) в, 30) - г