Тест "Електричен заряд и електричен ток"

1. Попълнете празните места, като поставите правилните понятия:

„Зарядът на частиците и телата е тяхно ............................., което се прояввява чрез електрични ............................ и се измерва като величина в единицата .............................”

Понятия: (сили, ампер, движение, свойство, кулон, действие)

 

2. Съществуват два вида електрични заряди, които се наричат:

а) джуджета и гиганти                                                    

б) червени и сини      

в) полезни и вредни                                                        

г) положителни и отрицателни

 

3. Попълнете празните места, като поставите правилните понятия:

„Носители на най-малък положителен заряд са частиците ............................., а на най-малък отрицателен заряд са частиците .............................”

Понятия: (електрони, неутрони, протони, йони)

 

4. При наелектризиране на две тела чрез триене между тях се  обменят:

а) неутрони                       

б) протони                  

в) йони                

г) електрони

 

5. Попълнете празните места, като поставите правилните понятия:

„В центъра на атома е разположено много малко ................... с положителен заряд, а около него се движат ......................... с отрицателен заряд.”

Понятия: (топче, протони, ядро, неутрони, електрони)

 

6. По количество зарядът на протона сравнен със заряда на електрона:

а) е по – голям                  

б) е по – малък                     

в) са равни                     

г) е два пъти по – голям

 

7. В ядрото на атома на живака има 80 протона. Колко електрона има в атома на живака?

а) 20                                 

б) 40                                    

в) 60                                 

г) 80

 

8. Попълнете празните места, като поставите правилните понятия:

 „Насоченото движение на .................... по електрическа верига от отрицателен полюс към положителния полюс на батерията се нарича ............................. .”  

Понятия: (протони, наелектризиране, неутрони, електричен ток, електрони)

 

9. Единицата за електричен ток носи името на:

а) Шарл Кулон

б) Алесандро Волта

в) Андре-Мари Ампер

г) Джеймс Джаул

 

10. Попълнете празните места, като поставите правилните понятия:

„Електричният ток е равен на ...................., преминал през напречното сечение на проводника за една ................... .

Понятия: (минута, секунда, заряда, величина)

 

11. От схемата на електрическата верига определете:

а) Кои са елементите на веригата?....................................

б) Как са свързани лампите?..............................................

в) Какво ще стане ако изгори едната лампа?.................

 

12. Попълнете празните места, като поставите правилните понятия:

„Токът се измерва с уред, наречен ..............................., който се свързва ............................. в електрическа верига.”

Понятия: (волтметър, успоредно, последователно, амперметър)

 

13. Колко кулона е зарядът преминал за 2 минути през напречното сечение на проводник, по който тече ток 0,5 А?

а) 1 С

б) 10 С

в) 30 С

г) 60 С

 

14. Разгледайте внимателно скалата на амперметъра и отговорете на въпросите:

а) На колко ампера отговаря едно деление по скалата? ...........................................

б) Каква стойност на тока е отчетена по скалата на амперметъра?

 

15. За половин час през напречното сечение на проводника преминава  електричен заряд 180 С. Калко ампера е токът по проводника?

а) 10 А

б) 1 А

в) 0,1 А

г) 0,01 А