Тест "Електричен заряд и електричен ток. Закон на Ом" (вариант 2)

 

1. Коя формула отговаря на определението „Токът е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за една секунда.”?

а) I= q. t                       

б) I = t/q                       

в) I = t                             

г) I = q/t

 

2. За 10 s през напречното сечение на проводник преминава електричен заряд 30 С. Колко е токът по проводника?

а) 0,3 А                       

б) 3 А                              

в) 30 А                           

г) 300 А 

3. Колко кулона е зарядът, преминал за 5 s през напречното сечение на проводник, по който тече ток 1,2 А?

а) 4 С                              

б) 5 С                          

в) 6 С                            

г) 7 С

 

4. По проводник тече ток 0,2 А. За колко време по проводника ще премине заряд 14 С?

а) 28 s                          

б) 30 s                        

в) 48 s                            

г) 70 s

 

5. Коя формула не изразява закона на Ом?

а) I= U/R                      

б) R = U/I                    

в) U = I/R                    

г) U = I R

 

6. В краищата на резистор със съпротивление 15 Ω, е подадено напрежение 180V. Колко ампера е тока през резистора?

а) 12 А                        

б) 24 А                          

в) 36 А                            

г) 48 А

 

7. През резистор със съпротивление 400 Ω тече ток 0,05 А. Колко е напрежението между двата края на резистора?

а) 2 V                           

б) 20 V                         

в) 200 V                          

г) 2000 V 

 

8. По данните от графиката на закона на Ом за метален проводник определете неговото съпротивление.

Дадено:         Търси се:                              Решение:

 

9. Чрез пресмятане превърнете мерните единици:

а) 45 mA = ... A                          

б) 400 V = ... kV                          

в) 250 k Ω = ... MΩ                      

г) 75 MΩ = ... kΩ                         

д) 5000 µA = ... А                        

е) 0,6 A   =... mA 

 

10. Кое от изброените съпротивления е най – малко и кое най – голямо?

а) 2 MΩ                     

б) 200 kΩ                       

в) 0,2.10 4 Ω                  

г) 20 000 Ω

 

11. Как се свързват в електрическа верига уредите амперметър и волтметър?

а) двата уреда успоредно               

б) А–метър успоредно, V–метър последователно

в) двата уреда последователно     

г) А–метър последователно, V–метър успоредно

 

12. Електричен елемент с променливо съпротивление се нарича:

а) рестарт              

б) регенерат                  

в) ремикс                

г) реостат