Тест "Електричен ток" (вариант 1)

                       

1. Посочете грешния отговор. Токът е насочено движение на:

а) електрони                                    

б) (+) и (-) йони               

в) протони                                        

г) неутрони

2. Колко ома е еквивалентното съпротивление на 4 еднакви резистори всеки по 2 Ω, свързани както е посочено на фигурата?

 

а) 4 Ω                      

б) 8Ω                 

в) 10 Ω                    

г) 5 Ω

3. През резистор R1тече ток 0,4 А, а през резистор R2 = 5 Ω тече ток 0,6 А. Колко ома е съпротивлението R1?

 

а) 7,5 Ω               

б) 1,5 Ω                 

в) 5,5 Ω                 

г) 2,5 Ω

4. Кое твърдение е вярно? Специфичното съпротивление на металите зависи от:

а) дължината на проводника          

б) приложеното напрежение

в) сечението на проводника            

г) веществото на проводника

5. През консуматор, в чийто краища е приложено напрежение 120 V тече ток 400 mA. Намерете съпротивлението на консуматора и неговата мощност?

Дадено:            Търси се :                      Решение :

6. Батерия с ЕДН 9 V е включена в затворена електрична верига. Падът на напрежението  между полюсите на батерията е 2 V. Колко е падът на напрежението във външната част на веригата?

а) 18 V            

б) 11 V             

в) 7 V              

г)  4,5 V

7. При успоредно свързване 3 еднакви резистора имат общо съпротивление 9 Ω. Колко е общото им съпротивление при последователно свързване?

а) 11 Ω            

б) 18 Ω              

в) 81 Ω               

г) 88 Ω

8. Посочете кои величини участват във формулата на закона на Джаул – Ленц?

а) I (ток)                             

б) A (работа на тока)       

в) t (време)                          

г) Q (отделена топлина)     

д) E (ЕДН)                            

е) R (съпротивление)

9. Батерия с ЕДН 12 V е включена в затворена електрична верига. Падът на напрежението във външната част на веригата е 10 V. Колко е падът на напрежението между полюсите на батерията?

а) 1,2 V              

б) 2 V              

в) 22 V               

г)  120 V

10. От източник с ЕДН 24 V се черпи ток 0,5 А. Колко е работата на страничните сили за 2 минути?

а) 1440 J             

б) 1480 J            

в) 1320 J         

г) 1260 J

11. По коя  формула се пресмята мощността на постоянен ток?

а) I = U/R            

б) A= IUt           

в) P = IU          

г) Q = IR

12. Когато три еднакви резистора се свържат успоредно, получава се еквивалентно съпротивление 3 Ω. Колко е съпротивлението на всеки резистор?

а) 3 Ω                

б) 1 Ω             

в) 9 Ω              

г) 6 Ω

13. Когато от източник се черпи ток I = 2А, за 100 s страничните сили извършват работа Астр = 1,2 kJ. Колко е ЕДН на източника?

а) 1,5 V             

б) 3 V            

в) 6 V                 

г) 9 V

14. Колко е съпротивлението на автомобилна лампа с мощност 60 W, която работи при напрежение 15 V?

а) 1,25 Ω           

б) 2,45Ω       

в) 3,75 Ω         

г) 4,65 Ω

15. В краищата на консуматор със съпротивление 200 Ω е включено напрежение 20 V и през него тече ток 100 mA в продължение на 7,5 min. Намерете мощността на тока и отделеното количество топлина в консуматора.       

Дадено:           

Търси се:                     

Решение:

16. Батерия има ЕДН  E = 30 V. След включване на съпротивление R = 5 Ω пада на напрежението във външната част на веригата е U = 25V. Определете  вътрешното съпротивление на батерията, тока през веригата и тока при „късо съединение”.

Дадено:             

Търси се:                     

Решение: