Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 1)

 

1. Колко електричен заряд преминава за 5 min през жичката на лампа, по която тече ток 40 mА?

а) 200 С                

б) 2 С                  

в) 12 С                      

г) 22 С

 

2. Превърнете:

а) 35 mA =…A       

б) 200V =….кV       

в) 2,35 kΩ =…Ω          

г) 25 MΩ  =…k Ω

 

3. Колко е напрежението в краищата на резистор с R= 2 кΩ, ако през него тече ток 0,15 А?

а) 0,3 V                

б) 3 V                    

в) 30 V                       

г) 300 V

 

4. Разполагате с  три еднакви източника с напрежение 1,5 V. Изберете начин на свързване и посочете полученото напрежение, ако искаме да:

а) получим по – голямо напрежение:            

(свързването е ...?, а напрежението е ... ?)

б) ползваме по-дълго време напрежението:

(свързването е ...?, а напрежението е ... ?)

 

5. На фигурата е представена графично зависимостта на тока от напрежението за два резистора(№1 и №2). Колко е тяхното съпротивление R1и R2?

 

Дадено:     Търси се:                                                   Решение:

 

6. Еквивалентното съпротивление на 3 еднакви резистора свързани последователно е 18 Ω. Колко е тяхното еквивалентно съпротивление ако се свържат успоредно?

а) 2 Ω                                               

б) 4 Ω                        

в) 6 Ω                                               

г) 8 Ω 

 

7. Еквивалентното съпротивление на 3 еднакви резистора свързани успоредно е 3 Ω. Колко е тяхното еквивалентно съпротивление ако се свържат последователно?

а) 7 Ω                                                

б) 17 Ω                       

в) 27 Ω                                               

г) 37 Ω

 

8. Колко ома е еквивалентно съпротивление между точките А и В?

 а) 4 Ω                     

б) 10 Ω                    

в) 12 Ω                     

г) 16 Ω

 

9. Ако волтметърът показва напрежение 0.5 V, то амперметърът показва:

а) 0,1 А                   

б) 0,5 А                    

в) 1 А                      

г) 5 А

 

 10. Колко е еквивалентното съпротивление на веригата ако R= 1 Ω, R= 5 Ω и R= 6 Ω? Определете токовете през веригата и през отделните резистори, ако напрежението на батерията е 18 V. Колко е напрежението в краищата на всеки от резисторите?

 Дадено:     Търси се:                                                 Решение:

 

11. Колко е еквивалентното съпротивление на веригата ако R= 3 Ω, R= 3 Ω и R= 4,5 Ω? Определете токовете през веригата и през отделните резистори, ако напрежението на батерията е 24 V. Колко е напрежението в краищата на всеки от резисторите?

Дадено:     Търси се:                                                  Решение: