Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 2)

 

1. Колко е токът през резистора със съпротивление 2 Ω в тази верига?

а) 0.2 A                б) 0.8 A                   в)  5 A               г) 8 A

 

2. Колко ампера ток ще протече в посочената верига, ако в нея се свързани последователно 4 еднакви резистори със съпротивление 1 Ω?

а) 0.5 A                б) 1,0A                     в)  1.5 A             г)  2 A

 

3. В показаната схема уредът отчита 1,5 ампера. Колко е напрежението в краищата на резистора със съпротивление 10 Ω?

а) 1.5 V                  б) 15  V                в)  8.5 V                г) 6.7 V

 

4. Кoлко ампера е токът през батерията?


а) 8 А                     б) 2 А                    в) 1 A                     г) 4 А

 

5. Батерия от 9 V и електрическа крушка със съпротивление 3 Ω са свързани в затворена верига. Колко е токът във веригата?

а) 1 A                    б) 0.3 A                 в) 27 А                    г) 3 A

 

6. През електрически уред протича ток 1,5 ампера, когато той е свързан с 24-волтов източник на напрежение. Какво е съпротивлението на уреда?

а) 54 Ω                  б) 16 Ω                   в) 11 Ω                 г) 0,063 Ω

 

7. Колко е мощността на консуматора в посочената верига?

а) 50 W                б) 100 W                 в) 25 W                г) 800 W

 

8. По данните от схемата на електричната верига определете:

а) токът, койте тече през резистора със съпротивление 30 Ω

б) мощността на тока през резистора със съпротивление 20 Ω

в) напрежението в краищата на резистора със съпротивление 10 Ω

 

9. По данните от схемата на електричната верига определете:

а) токът, койте тече през резистора със съпротивление 30 Ω

б) мощността на тока през резистора със съпротивление 20 Ω

в) напрежението в краищата на резистора със съпротивление 10 Ω

 

10. В електрическа верига са свързани резистор със съпротивление 3 Ω, резистор с неизвестно съпротивление R, два амперметър А1 и А2 и източник на 12 V напрежение. Амперметърът А2отчита ток 5 А. Определете:

а) еквивалентното съпротивление на веригата

б) токът, който отчита амперметъра А1

в) неизвестното съпротивление R

 

11. Резистор с  R1 = 15 Ω и резистор с  R2 = 30 Ω са свързани успоредно между точките А и В на електрическа верига съдържаща батерия от 90 V.

а) Довършете диаграмата, като свържете успоредно резисторите между точките А и В.

б) Намерете еквивалентното съпротивление на веригата.

в) Определете напрежението в краищата на резисторите R1 и R2.

г) Пресметнете тока през резисторите R1 и R2