Тест "Електричество" (варианти 1 и 2)

 

Вариант 1 

1. Посочете грешния отговор. Електричният заряд на тяло (частица):

а) е физична величина           

б) се проявява чрез електрични сили

в) се измерва в С (кулон)        

г) не съществува

 

2. Какво количество електричен заряд преминава за 5 минути през жичката на лампа, през която тече ток с големина 20 mА ?

а) 100 C                                  

б) 10 C          

в) 6 C                                      

г) 1 C    

 

3.  Електронеутрално наричаме тяло, което:

а) има само положителни заряди          

б) не притежава заряди

в) има само отрицателни  заряди          

г) има равни брой протони и електрони

 

4. Кое твърдение за тока е вярно? Електричният ток :

а) има  само големина          

б) има  едновременно  големина  и  посока

в) няма големина и посока              

г) има  само посока

 

5. За получаване на батерия с по-високо напрежение, източниците в нея се свързват:

а) успоредно                              

б) перпендикулярно    

в) последователно                    

г) свързването няма значение

 

6. Препишете и попълните празните места :

а) 25 mA =…A                          

б) 500V =….кV          

в) 2,15 kΩ =…Ω                        

г) 15 MΩ  =…k Ω    

 

7. Между двата края на резистор със съпротивление 4 kΩ е приложено напрежение 16V. Колко е токът през резистора?

а) 64 А                                        

б) 4 mА           

в) 4 А                                          

г) 250 mА

 

8. Еквивалентното съпротивление на 3 еднакви резистора свързани последователно е 54 Ω. Колко е тяхното еквивалентно съпротивление ако се свържат успоредно?

а) 3 Ω.                                      

б) 6 Ω.             

в) 9 Ω.                                      

г) 12 Ω.

 

9. Металите са проводници на ток, защото в тях има свободни:

а) (+) йони                                  б) (-) йони        

в) електрони                               г) протони

 

10. За по-дълго ползване на напрежение, източниците в батерията се свързват:

а) успоредно                            

б) перпендикулярно    

в) последователно                    

г) свързването няма значение

 

11. На графиките е показана зависимостта на тока от напрежението за три резистора. Подредете резисторите според съпротивлението им, като започнете от резистора с най – голямо съпротивление.

 

а) 1, 2, 3                                    

б) 3, 2, 1

в) 2, 1, 3                                    

г) 3, 1, 2

 

12. Кое устройство не е източник на електричен ток и напрежение?

а) генератор                                

б) акумулатор              

в) батерия                                  

г) резистор

 

13. Колко е еквивалентното съпротивление, ако R= 1Ω, R= 5Ω, R= 3Ω и R= 3Ω? Определете тока през веригата ако напрежението на батерията е 15 V. 

Дадено:     Търси се:                          Решение:

      

Вариант 2  

 

1. Електричният заряд е физична величина, която се измерва в:

а) А (ампери)                            

б) V (волтове)                

в) С (кулони)                            

г) Ω (омове)

 

2. Какво количество електричен заряд преминава за 2 минути през жичката на лампа, през която тече ток с големина 50 mА?

а) 10 C                                      

б) 8 C                              

в) 6 C                                        

г) 4 C

 

3. Какъв е зарядът на електронеутрално тяло, към което са присъединени електрони?

а) положителен                          

б) зарядът не се променя

в) отрицателен                            

г) зарядът е равен на нула

 

4. Три източници на напрежение, съответно U1 = 2 V, U2 = 3 V и U3 = 4 V, са свързани последователно в батерия. Напрежението на батерията е:

а) 24 V                                        

б) 18 V                             

в) 9 V                                          

г) 6 V

 

5. Превърнете мерните единици :

а) 50 mA =…A                          

б) 800V =….кV                  

в) 2,75 kΩ =…Ω                        

г) 10 MΩ =…k Ω

 

6. Между двата края на резистор със съпротивление 5 kΩ е приложено напрежение 15 V. Колко е токът през резистора?

а) 75 А                                        

б) 3 mА                               

в) 3 А                                        

г) 20 mА

 

7. Еквивалентното съпротивление на 3 еднакви резистора свързани последователно е 18 Ω. Колко е тяхното еквивалентно съпротивление ако се свържат успоредно?

а) 2 Ω                                        

б) 4 Ω                              

в) 6 Ω                                        

г) 8 Ω.

 

8. На графиките е показана зависимостта на тока от напрежението за три резистора. През кой от резисторите тече най – голям ток?

 

 

9. Токът през металните проводници е насочено движение на:

а) атоми                                    

б) молекули                      

в) протони                                

г) електрони