Тест "Електрични явления"

 

1. Две наелектризирани тела взаимно се привличат. Това означава, че те:

а) нямат заряди                            

б) имат едноименни заряди

в) имат разноименни заряди        

г) са влюбени

 

2. Електричният заряд на някои градивни частици е тяхно основно:

а) движение                              

б) настроение        

в) желание                                

г) свойство

 

3. Кой отговор е верен? Електрическата крушка в затворена верига излъчва:

а) само светлина                       

б) само топлина

в) повече топлина, отколкото светлина        

г) повече светлина, отколкото топлина

 

4. Кое устройство не е източник на електрична енергия?

а) велосипедно динамо            

б) батерия             

в) акумулатор                            

г) лампа

 

5. В атомното ядро се съдържат:

а) атоми                                   

б) протони                

в) електрони                            

г)  молекули

 

6. Едно тяло е електронеутрално ако в него:

а) няма електрични заряди                

б) по-голям брой електрони

в) по-малък брой електрони              

г) еднакво количество протони и електрони

 

8. Чрез триене по между си парче кожа и стъклена пръчка се наелектризират, като стъклото отдава електрони на кожата. В този случай зарядът на пръчката:

а) е отрицателен                      

б) е положителен         

в) се унищожава                       

г) се изпарява

 

9. При протичане на ток  в затворена верига електроните се движат:

а)  от (-) полюс към (+) полюс на батерията              

б) без определена посока

 в)  от (+) полюс към (-) полюс на батерията            

г) напред и след това назад

 

10. По количество зарядът на протона сравнен със заряда на електрона е:

а) по – голям                            

б) по – малък           

в) равни са                              

г) два пъти по – голям

 

11. В електронеутрален атом:

а) има повече (+) заряди                                    

б) има повече (-) заряди

в) има по равен брой (+) и (-) заряди                

г) няма заряди

 

12. Кое не е вярно?  Електричният ток има следните действия:

а) топлинно                              

б) светлинно               

в) гравитационно                    

г) механично      

 

13. В кой от изброените уреди се използва механичното действие на тока?

а) ютия           

б) лампа           

в) бойлер              

г) миксер

 

14. Поставете в съответната група изброените вещества и материали:

1(гума),         2 (пирон),         3 (чаша),       4 (пластмаса),

5 (монета),    6 (сламка),        7 (игла),        8 (корк)

а) проводници са:  № ……………..                  

б) изолатори са: №……………….

 

15. В ядрото на атома на златото има 79 протона. Колко електрона има в атома на златото?          

а) 59             

б) 69             

в) 79             

г) 89