Тест "Електромагнитни вълни" (вариант 1)

 

1. Източници на електромагнитни вълни са:

а) всички тела, които се движат           

б) постоянните токове  

в) постоянно магнитно поле                  

г) променливите токове

 

2. Кои от изброените вълни са електромагнитни?

а) сеизмични              

б) ултразвукови            

в) инфразвукови

г) IR - лъчи                  

д) морски                      

е) микровълни   

 

3. Каква е скоростта на електромагнитните вълни във вакуум?

а) 3.105 km/s                               

б) 3.106 km/s                   

в) 3.107 km/s                               

г) 3.108 km/s

 

4. УКВ радио излъчва предаванията си на честота 150 MHz. Колко е дължината на вълната на това радио?

а) 1 m               

б) 2 m                

в) 3 m                 

г) 4 m

 

5. При цветната ТV-камера светлината от обекта се разделя на „цветни” лъчи:

а) червен, зелен, син                            б) червен, жълт, зелен     

в) бял, червен, син                                г) червен, жълт, син

 

6. Преобразуването на енергията на отразената от обектите светлина в електрическа енергия на променлив ток, наричаме:

а) звуков сигнал                                  

б) видеосигнал           

в) стартов сигнал                                

г) финален сигнал

 

7. Подредете електромагнитни вълни в посока на увеличаване на тяхната честота:    

а) УКВ               

б) UV - лъчи           

в) микровълни         

г) видима светлина

Отговор:   1.-...             2.-...             3.-...             4.-...

 

8. Кои радиовълни се използват за осъществяване на радиолокация?

 

а) дълги вълни                                  

б) микровълни             

в) средни вълни                                

г) къси вълни

 

9. Колко пъти носещата честота на радиостанция, която излъчва на дължина на вълната λ = 5 m, е по - голяма от честотата на звуков сигнал, чиято стойност е ν = 600 Hz?

а) 50000 пъти                                 

б) 100000 пъти                 

в) 40000 пъти                                 

г) 80000 пъти        

 

10. Определете честотата на електромагнитна вълна с дължина  λ = 2 m, която се разпространява във вакуум:

а) 15 кHz             б) 150 Hz             в) 15 GHz           г) 150 МHz

 

11. Отделянето на звуковия сигнал от усилени високочестотни токове в радиотехниката се нарича:

а) дегенерация                            

б) демотивация           

в) децентрализация                    

г) демодулация

 

12. Самолет се намира на разстояние 150 km от радар. След колко време отразеният от самолета сигнал ще се приема от радара? 

Дадено:            Търси се:                               Решение: