Тест "Електромагнитни вълни" (вариант 2)

 

1. Електромагнитните вълни (ЕМ вълни) се излъчват от трептящи:

а) електрични заряди

б) твърди частици

в) водни молекули

г) въздушните молекули

 

2. Кои вълни не се нуждаят от материална среда за пренасяне на енергия?

а) механични

б) електромагнитни

в) звукови

г) сеизмични

 

3. Кои ЕМ вълни имат най - малки дължини и най-високи честоти?

а) гама лъчи

б) радиовълни

в) рентгенови лъчи

г) ултравиолетови лъчи

 

4. Радиостанция излъчва на честота 89,5 MHz. Каква е дължината на излъчените радиовълни ?

а) 0, 298 сm

б) 0, 335 cm

в) 2, 98 m

г) 3, 35 m

 

5. Кои ЕМ вълни носят най-много енергия ?

а) ултравиолетови вълни

б) инфрачервени вълни

в) микровълни

г) видимата светлина

 

6. Кое твърдение не е вярно? ЕМ вълни:

а) винаги се движат със скорост 300 000 km/s.

б) пренасят енергия

в) се произвеждат от движещи се с ускорение заредени частици

г) се разпространяват във вакуум

7. Съвкупността на всички ЕМ вълни е известна като:

а) амфитеатър на вълните                                   

б) спектакъл на вълните

в) общество на вълните                                    

г) спектър на вълните               

 

8. ЕМ вълни, които имат по-къси дължини от видимата светлина са:

а) ТV - вълни

б) радиовълни

в) UV -  лъчи

г) микровълни

 

9. Кои ЕМ вълни имат честота по-голяма от честотата на UV - лъчи?

а) рентгеновите лъчи

б) инфрачервени лъчи

в) микровълни

г) видимата светлина

 

10. ЕМ вълна с честота 10Hz се разпространява в дадена среда и има дължина на вълната 20 m. Дължината на същата вълна във вакуум е:

а) 10 m                         

б) 20 m                           

в) 30 m                    

г) 40 m

 

11. Какви са трептенията на електричните заряди, когато излъчената от тях ЕМ вълна е монохроматична?

а) меланхолични

б) динамични

в) драматични

г) хармонични

 

12. Коя характеристика на ЕМ вълни се определя от броя на «трептенията» за една секунда на електричните заряди?

а) скорост на вълната

б) честота на вълната

в) амплитуда на вълната

г) дължина на вълната

 

13. Когато дължината на ЕМ вълни се увеличава, тяхната честота:

а) се увеличава

б) остава постоянна

в) намалява

г) няма верен отговор

 

14. Разстоянието между между съседни «гребена» на ЕМ вълна се нарича:

а) амплитуда на вълната

б) интензитет на вълната

в) честота на вълната

г) дължина на вълната

 

15. Кое твърдение е вярно? Когато честотата на ЕМ вълни се увеличава, то:

а) се увеличава тяхната  енергия и дължината на вълната

б) се намалява тяхната енергия и дължина на вълната

в) енергия им намалява, дължина на вълната се увеличава

г) енергията им се увеличава, дължина на вълната се намалява

 

16. Колко е честотата на ЕМ вълна, чиято дължина във вакуум е λ = 2,5 m?

а) 30 МHz            

б) 60 МHz            

в) 120 МHz          

г) 240 МHz

 

17. Високочестотният модулиран ток, който тече в излъчвателната антена на  радиопредавател, пораждат ЕМ вълна, наречена:

а) бягаща вълна                          

б) стояща вълна          

в) носеща вълна                    

г) подскачаща вълна

 

18. Коя величина остава постоянна по време на радиопредаването?

а) амплитудата на звуковия сигнал

б) токът в предавателната антена

в) честотата на звуковия сигнал

г) носещата честота

 

19. Колко пъти за 1s радиовълна може да обиколи земното кълбо? (дължината на екватора е 40 000 km)

а) 7,5 пъти                    

б) 15 пъти                   

в) 30 пъти            

г) 75 пъти

 

20. Радар изпраща електромагнитен сигнал, който след отражение от лунната повърхност се връща на Земята за 2,56 s. Какво е разстоянието Земя - Луна?

Дадено:            Търси се:                               Решение:

 

Ключ на верните отговори: 

1) - а, 2) - б, 3) - а, 4) - г, 5) - а, 6) - а, 7) - г, 8) - в, 9) - а, 10) - в 11) - г, 12) - б, 

13) - в, 14) - г, 15) - г, 16) - в, 17) - в, 18) - г, 19) - а, 20) - отг. 384 000 km