Тест "Забавно електричество"

1. Древните гърци познавали вещество, което привлича пера, конци или прах, когато се натърка с парче кожа. Те наричали това вещество електрон. Сега електрон наричаме частица в състава на атома. Какво означава думата “електрон” на езика на древните елини?

а) глина               

б) стъкло        

в) мрамор     

г) кехлибар

 

2. Кой от посочените отговори е грешен? Електричният заряд на тяло (частица):

а) е научна измислица                                   

б) се проявява чрез електрични сили

в) се измерва в С (кулони)                              

г) е физична величина

 

3. Образът на американския общественик и физик Бенджамин Франклин можете да видите върху банкнотата от 100 $. Негово е предложението двата вида заряди да се наричат:


а) северен и южен                   

б) горещ и студен

в) положителен и отрицателен

г) източен и западен

 

4. Кои са двете най - малки частици съответно нoсители на двата вида (+) и (-) електрични заряди?

а) протон и неутрон

б) електрон и неутрон

в) протон и електрон

г) атом и неутрон

 

5. Електричният заряд е физична величина, чиято мерна единица носи името на известен физик. Кой е той?

 а) Исак Нютон            б) Георги Ом

в) Галилео           г) Шарл Кулон

 

6. В металите свободните електрони се движат хаотично. В затворена верига електроните се движат насочено по металните проводници. Как се нарича насоченото движение на електроните?

                                                    

а) поток                

б) сок                   

в) ток                  

г) скок

 

7. Електричният ток е физична величина, чиято мерна единица носи името на известен физик. Кой е той?

а) Алесандро Волта     б) Андре-Мари Ампер

в) Георг Симон Ом              г) Исак Нютон

 

8. Електричното напрежение е физична величина, чиято мерна единица носи името на известен физик. Кой е той?

1) Александър Велики        2) Александър Пушкин

3) Алесандро Волта         4) Александър от Люлин

 

9. Източниците на електрично напрежение свързваме по два различни начина. Начин № 1 - когато искаме да ползваме напрежението по - дълго време и начин №2 - когато искаме да получим по -голямо напрежение. Как се наричат начините на свързване №1 и №2?


начин №1

начин №2

а) №1 - последователно, №2 - успоредно

б) №1 - весело, №2 - случайно

в) №1 - успоредно, №2 - последователно

г) №1 - тъжно, №2 - нарочно

 

10. Източниците на напрежение са генераторите и батериите. Генераторът има въртяща се част, която превръща енергията на движение в електрична енергия. Как се нарича тази част ?

                           

а) мотор    

б) доктор     

в) ротор   

г) лектор

 

11. В батериите един вид енергия се превръща в електрична. Кой е този вид енергия?

а) механична        

б) ядрена    

в) химична             

г) топлинна

 

12. Консуматорите свързваме в електрическа верига по два начина

№1                                   №2

Как се наричат начините на свързване №1 и №2?

 

а) №1 - последователно, №2 - успоредно

б) №1 - семейно, №2 - случайно

в) №1 - успоредно, №2 - последователно

г)  №1 - емоционално, №2 - рационално

 

13. Всеки елемент (резистор) на електричната верига се характеризира с една постоянна величина, която не зависи от приложеното напрежение и протичащия през него ток. Как се нарича тази величина?

а) забавление                            

б) удивление           

в) поздравление                        

г) съпротивление

 

14. Електричното съпротивление е физична величина, чиято мерна единица носи името на известен физик. Кой е той?

а) Андре - Мари Ампер     б) Шарл Кулон

в) Георг Симон Ом            г) Алесандро Волта

 

15. Какви са уредите № 1 и № 2 от веригата изобразена на схемата и какви са техните показания?

а) уред № 1 е ......................... и показва:...........................

б) уред № 2 е ......................... и показва:...........................

 

16. Напрежението на батерията е 12 V. Резисторите имат съпротивление съответно R1 = 3 Ω и R2 = 6 Ω. Колко ампера е тока през веригата ?

а)  2 А                

б)  4 А              

в)  6 А                

г)  8 А

 

17. Графиката представя зависимостта на тока през метален проводник от напрежението приложено в краищата му. Колко ома е съпротивлението на проводника?

а) 10 Ω           

б) 20 Ω

в) 30 Ω          

г) 40 Ω

 

18. Законът на Джаул - Ленц описва едно действие на електричния ток. Кое е то?

Джеймс Джаул                                                                 Емил Ленц

а) магнитно             

б) светлинно

в) механично          

г) топлинно

 

19. Мощността на тока е физична величина, чиято мерна единица носи името на известен физик. Кой е той?

а) Джеймс Бонд            б) Джеймс Максуел

в) Джеймс Уат        г) Джеймс Джаул

 

20. Моля, не правете това вкъщи! Спазвайте правилата за безопасност!

Няма съмнение: 220 V. Laughing