Тест "Звезди, галактики, Вселена" (ниво матура по физика, вариант 2)

1. Основният източник на енергия в Слънцето и другите звезди са реакции на:

а) делене на урана

б)  горене на водород и метан

в) алфа- и бета-разпадане

г) термоядрен синтез

 

2. За звездите, които имат еднакъв цвят, е вярно, че:

а) имат еднаква маса

б) имат еднаква светимост

в) имат еднаква възраст

г) имат еднаква температура

 

3. Светимостта L на звездите се пресмята по формулата L = 4πR2σTn, където R е радиусът на звездата, а T е температурата на нейната повърхност. Степенният показател n в тази формула е равен на:

а) n = 1

б) n = 2

в) n = 3

г) n = 4

 

4. Звездата X има много голяма плътност, върти се много бързо около своята ос и създава силно магнитно поле на своята повърхност. Това най-вероятно е:

а) неутронна звезда

б) червен гигант

в) бяло джудже

г) звезда от главната последователност

 

5. Една от най-ярките звезди на нощното небе – Бетелгейзе от съзвездието Орион, е стара звезда (червен гигант), която се намира в късен стадий на своята еволюция. Кой е основният фактор, който ще определи по-нататъшната съдба на Бетелгейзе?

а) масата на звездата

б) температурата на повърхността на звездата

в) скоростта, с която звездата се върти около своята ос

г) светимостта на звездата

 

7. Къде са разположени белите джуджета върху диаграмата “спектър–светимост”?

а) в горния ляв ъгъл

б) в долния ляв ъгъл

в) в долния десен ъгъл

г) в горния десен ъгъл

 

8. На фигурата е показана диаграмата спектър - светимост. В коя от областите 1, 2, 3, 4 попадат звездите с най-голяма светимост и най-висока температура на повърхността?

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

 

9. Коя е правилната последователност на стадиите от еволюцията на Слънцето?

а) червен гигант, протозвезда, бяло джудже, звезда от главната последователност

б) протозвезда, звезда от главната последователност, бяло джудже, червен гигант

в) протозвезда, червен гигант, звезда от главната последователност, бяло джудже

г) протозвезда, звезда от главната последователност, червен гигант, бяло джудже

 

10. Като черни дупки завършват своята еволюция:

а) най-масивните звезди

б) най-горещите звезди

в) най-старите звезди

г) всички звезди от главната последователност

 

11. Галактиките са:

а) системи от гравитационно взаимодействащи си звезди

б) астероидни пояси

в) далечни планетни системи

г) системи от мъглявини

 

12. Галактиката, в която се намира Слънчевата система, е:

а) спирална галактика

б) елиптична галактика

в) неправилна галактика

г) Слънчевата система не е част от галактика, а напротив – тя самата включва в себе си множество галактики

 

13. Чрез измерване на червеното отместване в спектъра на далечна галактика и с прилагане на закона на Хъбъл може да се определи:

а) разстоянието до галактиката

б) масата на галактиката

в) вида на галактиката

г) възрастта на галактиката

 

14. Галактика, която се намира на разстояние r, се отдалечава от нас със скорост v. Колко е разстоянието до друга галактика, която се отдалечава от нас със скорост 3v?

а) r/3

б) r/9

в) 3 r

г) 9 r

 

15. Галактиките А и В се отдалечават от нас с лъчеви скорости, които са съответно v1= 24000 km/s и v2 = 12000 km/s. Отношението r1/r2, на разстоянията до двете галактики, е:

а) 2

б) 1/2

в) 4

г) 1/4

 

16. Фоновото (реликтово) лъчение, което изпълва цялата Вселена, има:

а) линеен спектър

б) ивичен спектър

в) спектър, съвпадащ със спектъра на излъчване на абсолютно черно тяло с температура около 3 К

г) спектър, съвпадащ със спектъра на излъчване на Слънцето

 

17. Червеното отместване в спектрите на галактиките е експериментално доказателство, че:

а) Вселената се свива

б) Вселената се разширява

в) температурата на Вселената нараства

г) Земята е център на Вселената

 

18. Кое от изброените фундаментални взаимодействия във Вселената е най-слабо?

а) гравитационно

б) електромагнитно

в) слабо

г) силно

 

19. Кое от следните описания съответства на Вселената в момента, съгласно съвременните схващания?

а) Вселена, състояща се от малко на брой галактики, които обикалят около Слънцето

б) Вселена, състояща се от много на брой галактики, които се приближават една към друга

в) Вселена, състояща се от много на брой галактики, които са неподвижни една спрямо друга

г) Вселена, състояща се от много на брой галактики, които се отдалечават една от друга

 

20. Теорията на Големия взрив се потвърждава от:

а) продължаващото образуване на протозвезди в спиралните галактики

б) откриването на планетарни мъглявини и бели джуджета

в) съществуването на различни типове галактики

г) откриването на фоново лъчение (реликтовото или микровълново лъчение) и “разбягването” на галактиките

 

Отговори:

№№: 1, 2, 3, 8, 9, 19, 20 - Г

№№: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 18 - А

№№: 6, 7, 17, - Б

№№ 14, 16 - В