Тест "Квантова природа на светлината" (вариант 2)

1. Теоретичното обяснение  на спектъра на топлинното излъчване чрез идеята за квантите принадлежи на:

а) Алберт Айнщайн

б) Йозеф Стефан

в) Вилхелм Вин

г) Макс Планк

 

2. Кой физик доразвива хипотезата за светлинните кванти и стига до извода, че светлината не само се излъчва на порции (кванти), но и се поглъша на кванти.

а) Алберт Айнщайн

б) Йозеф Стефан

в) Вилхелм Вин

г) Макс Планк

 

3. Австрийския физик Й. Стефан експериментално установява, че мощността на топлинното излъчване на нагрято тяло зависи от две негови величини. Кои са те?

а) плътност               

б) площ на тялото                     

в) форма                    

г) абсолютна температура

 

4. Сфера излъчва като абсолютно черно тяло. Колко пъти ще се увеличи мощността на излъчването, ако ТК на сферата нарасне 3 пъти?

а) 81 пъти

б) 27 пъти

в) 9 пъти

г) 3 пъти

 

5. Разгледайте спектъра на топлинното излъчване на АЧТ (абсолютно черно тяло) при различни температури. Отговорете на въпросите, като попълните празните места:

а) Интензитетът на излъчване на АЧТ зависи единствено от .......................... и .......................... .

б) Площта заградена между абсцисната ос и всяка спектрална крива е правопропорционална на излъчената от АЧТ .......................... .

в) Произведението от λ max и ТК на АЧТ остава .......................... при изменение на температурата.

 

6. Намерете повърхностната температура ТК на звезда, която излъчва с максимален интензитет при дължина на вълната λ max = 600 nm.

Дадено:                     

Търси се:                                                

Решение:

 

7. Къде е намира максимумът в спектъра на топлинно излъчване на жълтата котка?

а) котката не излъчва               

б) в IR- област               

в) в UV- област

г) максимумът съвпада с дължината на вълната на жълтата светлина

 

8. Някои звезди изглеждат червени, а други – сини. Повърхността на кои от тях е с по-висока    температура? Обяснете като използвате закона на Вин.

 

9. Според хипотезата на М. Планк атомите и молекулите излъчват електромагнитна енергия:

а) непрекъснато               

б) произволно             

в) на порции

г) само в петък              

 

10. Енергията на един квант е правопропорционална на ......................... на електромагнитното лъчение.

 

а) дължината

б) времето

в) скоростта

г) честотата

 

11. Кой от посочените фотони има най-малка енергия?

а) №1

б) №2

в) №3

г) фотоните имат еднаква енергия

 

12. Попълнете празните места.

а) Фотоните се движат със скоростта на .............................. .

б) Всяка монохроматична светлина с честота ν се разглежда като поток от ....................... фотони.

в) На светлина с различна честота ν съответстват фотони с .......................... енергия.

г) Фотоните съчетават в себе си свойствата на ............................ и на .......................... .

 

13. Какви частици се отделят от металите при фотоефекта?

а) фотони                          

б) протони                      

в) неутрони                      

г) електрони      

 

14. Метална пластинка се облъчва с монохроматична светлина и се наблюдава фотоефект. Отделителната работа за този метал е Ае = 2,4 eV.

а) Запишете уравнението на Айнщайн за фотоефекта.

б) Определете Ек,max на фотоелектроните, ако фотоните на светлината имат Е = 3,4 eV.

в) Ще се наблюдава ли фотоефект, ако същата пластинка се облъчи с монохроматична светлина, чиито фотони имат енергия 2,1 eV? Обяснете.