Тест "Клетка. Едноклетъчни и многоклетъчни организми" (Човекът и природата, 5 клас)

1. Англичанинът Робърт Хук е наблюдавал за първи път клетки от кората на корков дъб. Думата клетка (cell) на латински език означава:

а) коридорче              

б) стаичка               

в) балконче                  

г) килерче

 

2. Растителните и животински клетки могат да се наблюдават само с:

а) телескоп                 

б) хороскоп             

в) калейдоскоп           

г) микроскоп

 

3. Посочете грешния отговор. Животинската клетка е съставена от:

а) клетъчна мембрана   

б) цитоплазма     

в) клетъчна отбрана         

г) ядро

 

4. Попълнете празните места. Основните части на животинската клетка са:

№ 1 се нарича:............................

№ 2 се нарича:...........................

№ 3 се нарича:............................

 

5. В коя част на животинската клетка има наследствено вещество, което съдържа цялата информацията за нейното устройство?

а) цитоплазмата                                  

б) клетъчната мембрана

в) ядрото                                                  

г) в клетката няма наследствено вещество

 

6. В коя част на животинската клетка протичат химични реакции и се отделя енергия?

а) цитоплазмата                                   

б) клетъчната мембрана

в) ядрото                                                  

г) в клетката не протичат химични реакции

 

7. Посочете грешния отговор. Растителната клетка освен клетъчна мембрана, цитоплазма  и ядро съдържа още 3 (три) части. Това са:

а) клетъчна стена             

б) хлорочасти              

в) хлоропласти              

г) вакуола

 

8. Основните части на растителната клетка означени на схемата с номера са:

№ 1 се нарича:...............

№ 2 се нарича:..................

№ 3 се нарича:..............

№ 4 се нарича....................

№ 5 се нарича:..............

№ 6 се нарича....................

 

9. Коя част на растителната клетка служи за предпазване от увреждане и други външни влияния?

а) клетъчната мембрана    

б) вакуолата          

в) ядрото            

г) клетъчната стена  

 

10. Коя част на растителната клетка съдържа зеленото вещество хлорофил?

а) клетъчната стена             

б) хлорочастите         

в) хлоропластите          

г) вакуолата

 

11. Посочете грешния отговор. Едноклетъчната амеба:

а) се движи с лъжливи крачета               

б) улавя храната си с истински крачета

в) диша кислород                                        

г) се размножава чрез делене на самата себе си

 

12. Кои специализирани животински клетки – мускулни, нервни или червени кръвни клетки, изпълняват следните дейности:

а) ................................. пренасят сигнали.

б) ................................. принасят кислород.

в) ................................. движат тялото.

13. Група от свързани помежду си еднакви специализирани клетки, които извършват обща дейност, се нарича:

а) орган                

б) тъкан

в) организъм

г) система

 

14. Различни тъкани, които работят заедно и изпълняват сложни задачи, образуват:

а) органи                

б) организми

в) системи

г) няма верен отговор

 

15. Група от органи, които работят заедно и осигуряват определен жизнен процес (дишане, хранене, движение и др.), се нарича:

а) тъкан      

б) организъм

в) система

г) няма верен отговор