Тест "Механика" (вариант 1)

Уважеми ученици,

Въпросите включени в теста са част от стандартизиран тест за проверка на знанията и уменията на учениците представен за публично ползване от Министерството на образованието на Калифорния, САЩ. В края на теста ще намерите ключ на верните отговори. 

1. Ученик измерва ускорението на падащ предмет, като е добре известно, че земното ускорение е 9.8 m/s2 и получава експериментална стойност 14.6 m/s2. Причината за това различие най - вероятно е:

а) масата на обекта                                                                    

б) съпротивлението на въздуха

в) човешка грешка                                                                      

г) местните колебания в гравитацията

 

2. Картината показва едновременното падане на два обекта А и В, които са снимани със стробоскопична (светлинна) камера. Най-доброто обяснение за резултатите е, че обект А:

а) има по-голяма маса                                                           

б) пада от по-голяма височина

в) има по-малко въздушно съпротивление                      

г) се ускорява по-бавно

 

3. Ученик се опитва да се измери масата на тухла чрез измерване на силата, необходима за нейното ускорение до 1 m/s2  върху равна повърхност. Необходимата сила е 2 N и ученикът стига до заключението, че тухлата има маса от 2 kg. Измерването показва, че истинската маса на тухлата е 1,5 kg. Експерименталната грешка е най-вероятно се дължи на:

а) инертността                                                                        

б) силите на триене

в) извършената работа                                                          

г) гравитацията

 

4. За колко време човек ще измине дължината на футболно игрище oт 90 метра, ако се движи с  постоянна скорост от 1,5 m/s ?

а) 1 min                  б) 1, 5 min                 в) 2 min                   г) 2, 5 min

 

5. Върху тяло действат две противоположни сили с големини F1 = 10 N и F2 = 15 N. Каква допълнителна сила трябва да бъде добавена за уравновесяване на силите?

а) сила 10 N в посоката на F1                                               

б) сила 5 N в посоката на F2

в) сила 5 N в посоката на F1                                                  

г) сила 25 N в посоката на F2

 

6. Ученик държи книга c протегнатата напред ръка. Силата, която ученикът упражнява върху книгата, е равна на:

а) плътността на книгата                                                      

б) тегло на книгата

в) обем на книгата                                                                

г) масата на книгата

 

7. Графиката показва скоростта на една кола, която се движи праволинейно. По време на кой от следните интервали силите приложени към колата са уравновесени?

а) от О до А                б) от А до В                  в) от В до С           г) от С до D

 

8. Фигурата показва тяло, което под действие на приложените сили се движи по хоризонтален  под. Според данните от фигурата, какво е ускорението на тялото?

а) 6 m/s2                       б) 2 m/s2                       в) 3 m/s2                г)  4 m/s2 

 

9. Момче - скейтър с маса 50 kg изпитва 75 N сила, както е показано на фигурата. Какво е очакваното ускорение на момчето?


а) 0,67 m/s2                   б) 6,7 m/s2                  в) 25  m/s2              г) 1,5 m/s2 

 

10. Какво събитие ще доведе до най-голямо увеличение на гравитационната сила между двете тела?

а) удвояване на голямата маса                                                              

б) удвояване на разстоянието между телата

в) намаляване на разстоянието между телата наполовина

г) намаляване на малката маса наполовина

 

11. Телата на повърхността на Земята изпитват голяма притегателна сила, насочена надолу, въпреки че универсалната гравитационна константа е много малка. Кое от следните твърдения най-добре обяснява този феномен?

а) Универсалната гравитационна константа описва само взаимоотношенията между малки обекти в космоса.

б) Телата върху земната повърхност и Земята се привличат взаимно, независимо от гравитационната константа.

в) Универсалната гравитационна константа се увеличава пропорционално с масата на даден обект.

г) Земната маса е достатъчно голяма, така че  нейната гравитация остава достатъчно силна, дори когато е умножена по малка константа.

 

12. Комуникационен спътник се движи по кръгова орбита около Земята. Ако скоростта му е постоянна, то силата действаща на спътника:

а) е нула

б) има посока към центъра на Земята по всяко време

в)  има посоката, в която спътника се движи

г) намалява

 

13. Тяло с маса 2 kg се движи със скорост 3 m/s. Колко е кинетичната енергия на тялото?

а) 1,5 J                         б) 6 J                      в) 9 J                      г) 12 J

 

14. Механична система се състои от 3 тела. Всяко тяло има скорост от 1 m/s. Каква е общата кинетична енергия на системата?


а) 1 J                            б) 2 J                          в) 5 J                           г)  10 J

 

15. Пожарникар с маса 50 kg е на стълба на10 метра над земята. С колко ще намалее неговата гравитационна потенциална енергия, ако слезе на височина 5 метра над земята? (приемете земното ускорение за 10 m/s2 )

а) 5  J                          б) 0, 5 J                      в) 2500 J                  г) 500 J

 

16. Водолаз скача от платформа за гмуркане, която е на 10 метра над водата. Ако пренебрегнем въздушно съпротивление, по време на скока ще намалее:

а) механичната енергия на водолаза

б) импулса на водолаза

в) гравитационна потенциална енергия на водолаза

г) кинетична енергия на водолаза

 

17. Неподвижно дървено блокче с маса 2 kg, започва да се плъзга надолу по склон, като изминава разстояние 2 m, както е показано на фигурата. Ако пренебрегнем силите на триене, каква е кинетичната енергия на блокчето в долната част на склона?

а) 200 J                         б) 20 J                          в) 40 J                        г)  400 J

 

18. Какъв е импулса на астероид, който има маса на 1,4.1012 kg и скорост 2,55.104 m/s?

а) 8,78 .1020 m/s         б) 5,29 . 107 m/s         в) 1,89 .108 m/s        г) 3,57 . 1016  m/s

 

19. Когато два товарни вагони с различна маса се сблъскват и образуват свързана двойка, каква ще бъде резултантна им скорост?

а) 8 m/s                     б) 1 m/s                       в) 4 m/s                    г) 2 m/s

 

20. На диаграмата е показана кутия с маса 2 kg маса, която се удря и  придържа към втора кутия. Каква е масата на втората кутия?

преди удара               след удара

а) 8 kg                       б) 9 kg                         в) 6 kg                        г) 4 kg

 

Ключ на верните отговори:

1)- в,   2) - в,  3) - б,   4) - а,  5) - в,   6) - б,   7 - б,   8) - б,   9) - г,  10 - в

11) - г, 12) - б, 13) - в, 14) - в, 15 - в, 16) - в, 17) - б, 18) - г, 19) - б, 20) - г