Тест "Механика" (вариант 2)

 

Уважеми ученици,

Тестът съдържа 20 стандартизирани въпроса, предоставени за проверка на знанията и уменията на учениците от free-test-online.com. В края на теста ще намерите ключ на верните отговори. 

1. Каква е големината на вектора (3A – B) според посочената графика?


а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

 

2. Графиката показва ускорението на тяло. При t = 0 s скоростта на тялото е 1 m/s. Каква е скоростта на тялото при t = 4 s?

а) 9 m/s

б) 11 m/s

в) 13 m/s

г) 15 m/s

 

3. Силите F1 и F2 на фигурата действат на тяло с маса m = 10 kg. При движението на тялото силите на триене се пренебрегват. Какво е ускорението на тялото?

а) 1 m/s2

б) 1,5 m/s2

в) 2 m/s2

г) 2,5 m/s2

 

4. Когато кинетичната енергия на един автомобил се увеличи 9 пъти, какво се случва с неговата скорост?

а) увеличава се 3 пъти

б) увеличава се 9 пъти

в) намалява 3 пъти

г) намалява 9 пъти

 

5. Тяло с маса 4 kg е окачено на пружина, като равновесното му положение се намира на 0,4 m от точката, в която пружината оказва максимална сила на тялото. Какъв е коефициентът на еластичност k на пружината?

а) 10 N/m

б) 100 N/m

в) 50 N/m

г) 250 N/m

 

6. Тяло с маса 10 kg лежи на хоризонтална равнина и започва да се движи  от състояние на покой под действие на сила F, съгласно фигурата. Силите на триене се пренебрегват. Каква е скоростта на тялото в момента t = 5 s ?

а) 2 m/s

б) 4 m/s

в) 6 m/s

г) 8 m/s

 

7. Тяло с маса m се движи със скорост v и се сблъсква с второ тяло с маса 2 m. Двете тела се свързват и заедно се сблъскват с трето тяло, чиято маса е 3 m. След втория сблъсък трите тела се движат заедно с една и съща скорост. Какво е скоростта на трите тела след втория сблъсък?

а) v/3

б) v/6

в) v/9

г) v/12

 

 

8. Автомобил се движи по праволинеен пътен участък и увеличава скоростта си от v1 = 20 m/s дo v2 = 40 m/s за време 5 s. Ако полученото ускорение е постоянно, какво разстояние изминава автомобила за това време?

а) 100 м

б) 125 m

в) 150 m

г) 200 m

 

9. Движението на автомобил е показано като функция на времето на графиката по-долу. Колко е разстоянието изминато от точка A (t= 1 s) до точка B (t= 4 s)?

а) 25 m

б) 20 m

в) 15 m

г) 12  m

 

10. Тяло с маса m = 20 kg изпитва едновременно действие на четири сили, съответно с посоки и големини – на изток с 30 N, на запад с 10 N, на север с 20 N и на юг с 20 N. Каква е големината на ускорението на тялото?

а) 0,5 m/s2

б) 1 m/s2

в) 2 m/s2

г) 10 m/s2

 

11. На фигурата силата F = 10 N, масата на тялото е m = 2 kg, а скоростта на тялото намалява с 5 m/s2. Какъв е коефициентът k на триене при хлъзгане между тялото и контактната повърхност?

a) 0,1
б) 0,22
в) 0,33
г) 0,45

 

12. Тяло с маса M = 2,5 kg се движи по хоризонтална повърхност под действие на силите F1 = 15 N и F2 = 10 N, както е показано на фигурата. Ако тялото се движи с ускорение 2 m/s2, то колко е приблизително коефициента на триене k при хлъзгане между тялото и хоризонталната повърхност?

a) 0,15
б) 0,38
в) 0,35
г) 0,29

 

13. Ако R е радиусът на Земята, то на каква височина над земната повърхност, свободното падане е движение с ускорение, равно на 0,098 m/s2?

а) h = 10 R

б) h = 9 R

в) h = 11 R

г) h = 9,8 R

 

14. Дипломиран студент си хвърля шапката вертикално нагоре със скорост 20 m/s. За колко време шапката ще достигне максимална височина?

а) 0,5 s

б) 1 s

в) 1,5 s

г) 2 s

 

15. Праволинейното движение на тяло по оста х е представено на графиката. Каква е скоростта на тялото в момента t = 3 s?


a) v = 0 m/s
б) v = 1 m/s
в) v = -1 m/s
г) v = -2 m/s

 

16. Тяло изминава 25 m с постоянна скорост v, като едновременно му действа сила F = 20 N, както е показано на фигурата. Каква работа е извършена от силата F?

a) -500 J
б) -250 J
в) 0 J
г) 250 J

 

17. Футболна топка е изритана вертикално нагоре от нивото на земната повърхност със скорост 20 m/s. На каква височина гравитационната потенциална енергия на топката ще има максимална стойност?

a) 5 m
б) 10 m
в) 15 m
г) 20 m

 

18. Две противоположни сили F1 и F2 действат едновременно на неподвижно тяло с маса 2 kg. Силата F1 действа от ляво на дясно и извършва 150 J работа, докато силата F2 действа от дясно на ляво и извършва 50 J работа. Каква е скоростта на тялото след извършената върху него работа от двете сили?

a) 5 m/s
б) 7 m/s
в) 10 m/s
г) 12 m/s

 

19. Количка за пазар в супермаркет с маса 12 kg се движи със скорост 5 m/s. Контейнер с 3 kg храна за кучета попада в количката. Каква е скоростта на количката след падането на контейнера в количката?

a) 1 m/s
б) 2 m/s
в 3 m/s
г) 4 m/s

 

20. Човек в лодка хвърля топка хоризонтално със скорост 10 m/s. Масата на лодката и човекът е 100 kg, а масата на топката е 1 kg. Какво е количеството на  работата извършена от човека?

a) 10 J
б) 10,5 J
в) 50 J
г) 50,5 J

Ключ на верните отговори:

1. – В, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А, 5 – Б, 6 – Б, 7 – Б, 8 – В, 9 – А, 10 – Б,

11 – В, 12 – Г, 13 – Б, 14 – Г, 15 – Г, 16 – Б, 17 – Г, 18 – В, 19 – Г, 20 - В