Тест "Механична работа, мощност и енергия"

1. Постоянна сила с големина 20 N приложена върху едно тяло го кара да се движи с постоянна скорост 4 m/s. Колко работа е  извършена върху тялото за 6 s?

а) 480 J              б) 240 J            в) 120 J             г) 80 J

2. Две тела с маси съответно 10 kg и 5 kg са пуснати едновременно от височина 50 м над земята. След свободно падане в продължение на 2 s телата ще имат различни:

а) ускорения                                            б) скорости   

в) кинетични енергии                            г) премествания

 

3. Ако 1375 J работа се извърши върху тяло с маса 20 kg, то може да бъде повдигнато на приблизителна височина:

а) 7 m                 б) 70 m                в) 670 m              г) 28000 m

 

4. Тяло с тегло 500 N е изтеглено на разстояние 10 m  по хоризонтален под с помощта на въже, което сключва ъгъл 35° с пода. Коефициент на триене при плъзгане е 0,4. Извършената работа е:

а) по-малко от 2.103 J                           б) 2.103 J

в) между 2.103 J и 5.103 J                      г) 5.103 J

 

5. Коефициентът на еластичност на пружина е 125 N /m. Еластичната потенциална енергия на пружината, когато тя се разтяга на 0,6 m е:

а) по-малко от 15 J                                б) между 15 J и 30 J

в) между 30 J и 60 J                                 г) повече от 60 J

 

6. Работата не се извършва, когато:

а) вземате една кутия и я поставите на рамото си

б) държите кутията на рамото си

в) пренасяте кутията на разстояние 15 m

г) поставяте кутията на рафта

 

7) Ученик повдига тяло с маса 2 kg от пода до 1,5 m над пода за 5 s . Ако ученикът отново изпълни същата задача за 10 s  вместо за 5 s, какво се е променило?

а) размера извършена  работата

б) общата количество на енергия

в) гравитационната потенциална енергия

г) мощността

 

8) Махало с маса 1 kg пуска от височина от 3,2 m вертикално над равновесното му положение. Ако приемем g = 10 m/s2 и пренебрегнем съпротивлението на въздуха, максималната му скоростта  ще бъде:

а) 8 m/s                  б) 6 m/s                   в) 4 m/s                  г) 2 m/s

 

9) Количка с маса 5 kg получава ускорение 3 m/s2 за 4 секунди. След този интервал от време, каква е нейната кинетична енергия?

а) 60 J                     б) 180 J                    в) 360 J                    г) 720 J

 

10) Колелото на движещ се автомобил притежава:

а) само потенциална енергия

б) кинетичната енергия поради линейно движение

в) кинетичната енергия поради въртеливото движение

г) кинетичната енергия поради линейното и въртеливото движение