Тест "Механично движение" (нова програма) с ключ на верните отговори

1. Препишете и попълнете: „Xармонично трептене на тяло се причинява от сила насочена винаги към ............................................... и е правопропорционална на ...................................”

 

2. Струна на арфа трепти свободно. Трептенията на струната са:

а) принудени            

б) незатихващи          

в) затихващи             

г) произволни

 

3. Периодът на математично махало (нишка и топче) зависи от две величини. Кои са те?

а) земното ускорение    

б) амплитудата          

в) дължина на нишката     

г) отклонението

 

4. На фигурата пружинно махало трепти около точка О. Определете в кои положения (точки) системата има:

а) v max ……………….,  v = 0 …………………….

б) x = 0 ………………..,  x = A …………………….

в) a max ……………….,  a = 0 …………….………

г) Ek, max ................., Ek = 0 ………………....

 д) W = 0 ..................., Wmax ……….………...

 

5. Кое твърдение е вярно? Механичните вълни могат да пренасят:

а) вода                       

б) въздух               

в) енергия                   

г) твърди частици               

 

6. Трептящ камертон е източник на звукови вълни с дължина 20 сm. С каква честота трепти камертона, ако скоростта на звука във въздух е 340m/s?

а)  850 Hz                    

б) 3400 Hz             

в)  6800 Hz                  

г) 1700 Hz

 

7. В коя среда механичните вълни имат най – малка скорост?

а) твърда                   

б) течна                 

в) газова                      

г) вакуум

 

8. Какъв вид е вълната на фигурата получена при разтрептяване на единия край на дълга пружина?

а) надлъжна         

б) напречна

в) кръгова              

г) сферична    

 

9. Пренасянето на енергия от звуковите вълни се характеризира с величината:

а) амплитуда              

б) афинитет             

в) кубатура                

г) интензитет                      

 

10. С коя единица се измерва интензитетът на звуковите вълни?

а) W                              

б) J                             

в) J/m2                       

г) W/m2

 

11. Механична вълна с честота 680 Hz се разпространява във въздух със скорост 340 m/s. Колко е разстоянието между два съседни гребена на вълната?

а) 25 сm                     

б) 50 сm                 

в) 75 сm                      

г) 100 сm

 

12. Чистият тон е хармонична звукова вълна със строго определен:

а) интензитет           

б) амплитуда            

в) сила                           

г) честота 

 

13. В единицата децибел се измерва ................................ на звуковата вълна.

а) амплитудата        

б) височината          

в)  енергията           

г) нивото на интензитета

 

14. Ултразвук съответства на звукова вълна с честота:

а) 30 Hz                    

б) 300 Hz                 

в) 3000 Hz               

г) 30 000 Hz

    

15. В какви среди се разпространяват само надлъжни механични вълни:

а) само в течни      

б) само в твърди           

в) само в газови          

г) в течни и газови

     

16. По опънат шнур се разпространява вълна с ν = 20 Hz и λ = 80 cm. Определете:

а) Колко е скоростта на вълната?     

б) Какво разстояние ще измине вълната за 50 s?

Дадено:                         

Търси се:                                                 

Решение:

 

Ключ на верните отговори: 

1. равновесното положение, отклонението

2. В

3. А и В

4.

а) v max ……(т. О),                v = 0 …….(т. М и т. N)

б) x = 0 ……(т. О),                 x = A  …….(т. М и т. N)

в) a max …….(т. М и т. N),     a = 0 ……(т. О)

г) Ek, max ..……(т. О),           Ek = 0 …….(т. М и т. N)

д) W = 0 ……(т. О),               Wmax …….(т. М и т. N)

5. В

6. Г

7. Г

8. А

9. Г

10. Г

11. Б

12. Г

13. Г

14. Г

15. Г

16.

а) u = 16 m/s

б) s = 800 m