Тест "От атома до космоса" (вариант 3) - с ключ на верните отговори

1. Според древногръцкият философ Демокрит веществата са изградени от малки частици – атоми. На старогръцки език думата атом означава:

а) невидим

б) вълшебен

в) неделим

г) първичен

 

2. През 1911 г. Ърнест Ръдърфорд обстрелва атомите на златно фолио с алфа-частици. Резултатите от тези опити доказват съществуването на:

а) електроните

б) йоните

в) молекулите

г) атомното ядро

 

3. В атома електроните се движат около ядрото под действие на електрични сили. Този ядрен модел на атома е известен още с името:

а) критичен модел

б) хипотетичен модел

в) модел „пудинг със стафиди”

г) планетарен модел

 

4. Атомното ядро е изградено от два вида частици:

а) електрони и протони

б) електрони и неутрони

в) (+) и (-) отрицателни йони

г) протони и неутрони

 

5. Записът на състава на ядрото A = Z + N включва три числа. Какво показват те?

а) масовото число А показва .............................

б) атомния номер Z показва .............................

в) числото N показва .........................................

 

6. На фигурата е изобразен модел на атом с масово число:

а) A = 15                   

б) A = 9                 

в) A = 6                   

г) A = 4

 

7. Колко електрона притежава атома на въглерод С – 12, който в ядрото си съдържа 6 неутрона?

а) 12

б)18

в) 6

г) 2

 

8. На фигурата са показани изотопите на водорода, които имат собствени имена.

а) Как се наричат трите изотопа? ....................................................................

б) По какво се различават един от друг? ........................................................

 

9. Явлението естествена радиоактивност доказва, че атомът е:

а) неделима частица       

б) градивна частица            

в) много малко топче          

г) сложно устроен

 

10. Ядро на уран U – 238 изпуска радиоактивно лъчение. Посочете верните твърдения:

а) Съставът на урановото ядро се ................. (запазва /променя)

б) Ядрото изпуска α – частица, която представлява ядро на ...................... (литий/хелий)

в) Ядрото изпуска β – частица, която представлява ............................. (протон/електрон)

г) Ядрото изпуска γ – лъчи, които имат много .............................. енергия. (малка/голяма)

 

11. Радиоактивните лъчи имат различна проникваща способност. С каква защита можем да се предпазим от тях?

а) Защита № 1 може да бъде ...........................

б) Защита № 2 може да бъде ...........................

в) Защита № 3 може да бъде ...........................

 

12. Биологичното действие на радиоактивите лъчи се дължи на тяхната йонизираща способност.

а) Кои лъчи имат най-силно йонизиращото действие ? (α – лъчи/β – лъчи/ γ – лъчи)

б) Силните лъчения предизвикват .................... болест. (лъчева/радиоактивна)

 

13. В активната зона на ядрения реактор:

а) се намира ядреното гориво – пръчки от уранов изотоп ..... . (U – 238/ U – 235)

б) се извършва контролирана ........................... ядрена реакция. (верижна/свободна)

 

14. Попълнете празните места. Земната група:

а) включва планетите: ................................................

б) има общо ....... естествени спътници, чийто имена са: .......................

 

15. Попълнете празните места. Газовите гиганти:

а) включват планетите: .................................................................

б) имат ...................... брой спътници и .......................... от прах и лед.

 

16. Наблюдаваните понякога на нощното небе „падащи звезди”представляват:

а) метеори          

б) метеорити        

в) комети                  

г) астероиди

 

17. През своя дълъг живот нашата поетеса Елисавета Багряна:

а) Наблюдава през 1910 г.  и 1986 г. кометата ................ (Хейл-Боп/Халей).

б) Вашата възможност да видите тази комета ще бъде през ............. година.

 

18.  Звездите се раждат с помощта на:

а) майки - звезди                                         

б) гигантски газови облаци

в) енергията на вакуума                             

г) Супермен

                                                                                                        

19. Попълнете празните места.

а) По – дълго живеят звездите с .......................... маса. (малка/голяма)

б) Цветът на звездите зависи от тяхната .......................... (плътност/температура)

в) Звездите произвеждат енергия чрез реакции на ядрен ..................... (анализ/синтез)

 

20. Нашата галактика Млечен път е:

а) елиптична

б) неправилна

в) спирална

г) особена

 

21. Какво ще стане ако светлинен лъч се движи в продължение на 365 денонощия?

а) Лъчът ще бъде много уморен.                                           

б) Лъчът ще спре на едно място.

в) Лъчът ще се върне обратно.                            

г) Лъчът ще е изминал 1 ly (светлинна година).

 

22. Откритията на Едуин Хъбъл  през 20 – те години на ХХ век позволяват да знаем, че:

а) началото на Вселената представлява Големия ........... (взрив/срив).

б) Вселената непрекъснато се ........................ (свива/разширява).

в) Възрастта на Вселената е приблизително ........ години (11,7/13,7 милиарда)

Ключ на верните отговори:

1. – В

2. – Г

3. – Г

4. – Г

5. – а) сбор от протони и неутрони, б) брой протони, в) брой неутрони

6. – Б

7. – В

8. – а) протий, деутерий, тритий, б) по масовото число (брой неутрони)

9. – Г

10. – а) променя, б) хелий, в) електрон, г) голяма

11. – а) лист хартия, б) 2-3 мм алуминиево фолио, в) 10-15 см оловна преграда

12. – а) алфа лъчи, б) лъчева

13. – а) уран U-235, б) верижна

14. – а) Меркуриий, Венера, Земя, Марс, б) три, Луна, Фобос, Деймос

15. – а) Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, б) голям, пръстени

16. – А

17. – а) Халей, б) 2061/62

18. – Б

19. – а) малка, б) температура, в) синтез

20. – В

21. – Г

22. – а) взрив, б) разширява, в) 13,7 милиарда