Тест " Превръщане на веществата" (варианти 1 и 2)


Вариант № 1

1.  При кое условие от калиев перманганат се получава кислород?

а) стриване в хаван                             б) награване              

в) пропускане на ток                           г) осветяване

 

2. От кое сложно вещество не може да се получи кислород?

а) вода                                      б) калиев перманганат

в) железен сулфид                   г) живачен оксид

 

3. За кой химичен елемент се отнася твърдението: „не гори и не поддържа горенето”?

а) кислород                                б) водород

в) азот                                        г) сяра

 

4. Кое от веществата не се отнася към съответната група?

а) въглероден диоксид                 б) динатриев оксид

в) натриев хлорид                        г) манганов диоксид

 

5. Какъв вид химична реакция се извършва при взаимодействие на цинк със солна киселина?

а) химично съединяване               б) химично разлагане

в) химично заместване                  г) окисляване

 

6. Коя от реакциите е химично заместване?

а) натрий + кислород → динатриев оксид   

б) желязо + сяра (нагр.) → железен сулфид

в) желязо + кислород (нагр.) → трижелезен четириоксид

г) желязо + сярна киселина →  железен сулфат + водород

 

7. С кое от изброените вещества ще взаимодейства желязото, за да се получи железен трихлорид?

а) йод                                   б) сяра                     

в) кислород                          г) хлор

 

8. Свържете химичният елемент и съединенията в които той участва.

а) кислород           б) сяра              в) хлор              г) водород

1) сулфиди            2) хидриди       3) оксиди          4) хлориди

 

9. Какъв вид химична реакция се извършва при взаимодействие чрез нагряване на въглерод с кислород ?

а) химично съединяване                    б) химично разлагане

в) химично заместване                       г) окисляване

 

10. Коя от изброените химични реакции е окисление?

а) Получаване на водород и кислород от вода

б) Получаване на живак и кислород от живачен оксид

в) Получаване на динатриев оксид от натрий и кислород

г) Разлагане на варовик при загряване

 

11. Гърмящ газ (гърмяща смес) се получава при  смесване в определена пропорция на:

а) водород и въглерод                      б) водород и хлор

в) водород и азот                              г) водород и кислород

 

12. Пясъчните зрънца са съставени от кристалчета на:

а) магнезиев оксид                            б) манганов диоксид      

в) силициев диоксид                         г) цинков дихлорид

 

 

Вариант № 2

1. Попълнете празните места в химичните реакции и определете техния вид:

 

а) живачен оксид  → (нагр.) →  живак  +  ………?………,

    вид:……?………..

 

б) желязо +……?…….  → (нагр.) →  железен трихлорид,  

    вид:………?……..

 

в) водород  +  меден оксид   →  ……?……  +  мед,   

    вид:………?……..  

 

2. Попълнете празните места в реакциите в живата природа при:

а) дишането: 

глюкоза  +  кислород → въглероден диоксид + …..…?...….+ енергия                                                                             

б) фотосинтезата:  

                                             (светлина)                    

въглероден диоксид + вода        →    ..…….?……… + кислород

                                             (.......?.......)

3. За производството на  стъкло е необходим минералът:

а) гипс                                          б) каолин                  

в) каменна сол                              г) пясък

 

4. Кое от изброеното е руда?

а) каолин                                      б) галенит                 

в) торф                                         г) гипс

 

5. Кое от изброените не е минерална сол?

а) калиев йодид                            б) натриев хлорид      

в) халкопирит                                г) магнезиев дихлорид

 

6. Кое от изброените е твърдо гориво?

а) бензин                                       б) торф                       

в) мазут                                         г) пропан-бутан

 

7. Кой от газовете е причинител на парниковия ефект на Земята?

а) серен диоксид                          б) хлороводород       

в) въглероден диоксид                г) водород

 

8. Киселинен дъжд се получава при смесване на водата от облаците с:

а) натриев хлорид                        б) въглероден диоксид      

в) серен диоксид                          г) живачен оксид

 

9. Кои са атомите, които при взаимодействие с озона го разграждат до кислород?

а) водород                                     б) азот                      

в) хелий                                          г) хлор    

 

10. В коя от химичните реакции кислородът е продукт?

а) горене                                        б) окисление            

в) ръждясване                                г) фотосинтеза

 

11. Кое гориво не се получава от преработка на нефт?

а) бензин                                        б) торф                       

в) мазут                                           г) нафта

 

12. Окисляването е химично взаимодействие на простите вещества с:

а) киселина                                     б) кислород                   

в) водород                                      г) готварска сол