Тест "Разпространение, отражение и пречупване на светлината"

1. От видимата светлина най - малка дължина на вълната има:

а) Оранжевата светлина                            б) Червената светлина

в) Виолетовата светлина                            г) Зелената светлина

 

2. От видимата светлина най - голяма честота има:

а) Жълтата светлина                                  б) Червената светлина

в) Зелената светлина                                  г) Синята светлина

 

3. От видимата светлина най - голяма дължина на вълната има:

а) Оранжевата светлина                            б) Червената светлина

в) Виолетовата светлина                            г) Зелената светлина

 

4. От видимата светлина най - малка честота има:

а) Жълтата светлина                                  б) Синята светлина

в) Виолетовата светлина                            г) Зелената светлина

 

5. Кои величини се променят, когато светлинен лъч преминава границата между две среди с различни показатели на пречупване?

а) скоростта и честота на вълната

б) честотата и дължината на вълната

в) скоростта и дължината на вълната

г) честотата, скоростта и дължината на вълната

 

6. На границата стъкло – вода светлинен лъч пада под ъгъл 75о. Ъгълът на отражение е:

а) 15о                                                             б) 75о

в) по-голям от 75о                                         г) по-малък от 75о

 

7. На границата въздух - вода светлинен лъч пада под ъгъл 25о. Ъгълът на пречупване е:

а) 25о                                                            б) 65о

в) по-голям от 25о                                        г) по-малък от 25о

 

8. При преминаване на светлина на границата между две среди ъгълът на падане е 60º, а ъгълът на пречупване е 20º. Ъгълът на отражение е:

а) 60о                                                           б) 30о

в) 20о                                                           г) 10о

 

9. Ъгълът, сключен между отразения лъч и перпендикулярът към граничната повърхност е 60о. Ъгълът на падане е:

а) 120о                                                         б) 60о

в) 30о                                                            г) 15о

 

10. Ъгълът, сключен между падащия и отразения лъч е 60о. Ъгълът на падане е:

а) 120о                                                          б) 60о

в) 30о                                                            г) 15о

 

11. Ъгълът, сключен между падащия лъч и граничната повърхност е 40о. Ъгълът на отражение е:

а) 80о                                                          б) 20о

в) 50о                                                          г) 40о

 

12. Ъгълът, сключен между падащия и отразения лъч е 20о. Колко е ъгълът между отразения лъч и граничната повърхност?

а) 90о                                                          б) 80о

в) 40о                                                          г) 20о

 

13. Ъгълът, сключен между отразения лъч и граничната повърхност е 50о. Колко е ъгълът на падане?

а) 100о                                                      б) 25о

в) 50о                                                        г) 40о

 

 14. Скоростта на монохроматична светлина в стъкло е 2.108 m/s,  а във въздух е 3.108 m/s. Намерете показателя на пречупване на стъклото.

а) 3                                                           б) 2

в) 0,67                                                      г) 1,5

 

15. Дължината на вълната на монохроматична светлина  (600 nm) при преминаване от вакуум в течност намалява със 150 nm. Намерете показателя на пречупване на течността.

а) 1,43                                                     б) 0,75

в) 1,33                                                     г) 1,25

 

16. Показателите на пречупване спрямо въздуха за водата, стъклото и диаманта са съответно 1,33; 1,5 и 2,42. Граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение на светлината при излизане във въздуха е най-малък за:

а) водата                                                 б) стъклото

в) диаманта                            г) и за трите вещества е еднакъв

 

 17. Пълно вътрешно отражение се наблюдава при преминаване на светлината:

а) от оптически по - рядка в оптически по - плътна среда и ъгълът на падане е по - малък от граничния

б) от оптически по - рядка в оптически по - плътна среда и ъгълът на падане е по - голям от граничния

в) от оптически по - плътна в оптически по - рядка среда и ъгълът на падане е по - голям от граничния

г) от оптически по - плътна в оптически по - рядка среда и ъгълът на падане е по-малък от граничния

 

18. Монохроматична светлина има дължината на вълната 600 nm. Колко е нейната честота?

а) 2.1014 Hz                                                    б) 5.1015 Hz

в) 200 МHz                                                      г) 5.1014 Hz

 

19. Монохроматична светлина има честота 6.1014  Hz. Колко е нейната дължина на вълната?

а) 600 nm                                                   б) 500 nm

в) 200 nm                                                   г) 300 nm