Тест "Светлина и звук" (вариант 4) с ключ на верните отговори

1.Кое тяло е топлинен източник на светлина?

а) светулката                 

б) лазер                       

в) Луната                     

г) лампа с нагряваща се жичка

 

2.  Падащ светлинен лъч сключва ъгъл 45о с повърхността на плоско огледало. Намерете:

а) ъгълът на падане αп = ... ?  

б) ъгълът между падащия и отразения лъч  = ... ?

 

3. Кое твърдение е вярно? Образът на предмет от плоско огледало е:

а) умален                

б) увеличен                 

в) недействителен     

г) действителен

      

4. Светлинен лъч се движи от стъкло към въздух. Ако ъгълът на падане е по – голям от граничния ъгъл за стъклото, тогава се наблюдава явлението:

а) пречупване                                                     

б) разлагане на светлината

в) сянка                                                                 

г) пълно вътрешно отражение

 

5. Цветът на топката за тенис зависи от цвета на светлината, която тя:

а) поглъща               

б) отразява               

в) излъчва                     

г) пречупва

 

6. Топката за тенис е зелена. При осветяване с червена светлина топката ще изглежда:

а) черна                         

б) червена                  

в) синя                               

г) зелена

 

7. Попълнете празните места.

„Исак Нютон разлага бялата светлина с призма. При преминаване през призмата най - силно се пречупва ....................... светлина, а най - слабо ........................... светлина. Причината за това е, че те имат различна ................................”

 

8. Какво оптично тяло е скрито в тъмната кутия на чертежа?

Отговор: Скритото тяло е ..............., защото ..........................

 

9. Колко е фокусното разстояние на сферично огледало с радиус 80 cm?

а) 20 cm                            

б) 40 cm                          

в) 80 cm                      

г) 160 cm

 

10. На чертежа е изобразена леща. Отговорете на въпросите:

а) вид на лещата: .......………           

б) т. F е   ……...........................

в) т. О е ……...................………         

г) разстоянието ОF се нарича .….................…

 

11. Събирателна леща има фокусно разстояние f = 25 cm. Каква е оптичната сила Р на лещата? Какъв недостатък на окото може да се коригира с нея?

Дадено:                 Търси се:                                    Решение:

 

12. Колко пъти е увеличението на лупа с фокусно разстояние 2,5 cm?

а) 5 пъти                                   

б) 7 пъти                         

в) 9 пъти                             

г) 11 пъти

 

13. С какъв уред може да се запали огън?

а) разсейвателна леща         

б) плоско огледало    

в) изпъкнало огледало        

г) изпъкнала леща

 

14. Колко трептения  ще извърши за 1 min махало, което трепти с честота 2 Hz?

а) 100                                     

б) 110                               

в) 120                                    

г) 130

 

15. Човекът може да чуе звукови вълни с честота:

а) 1 Hz                                    

б) 5 Hz                          

в) 15 000 Hz                        

г) 25 000 Hz

 

16. Чист музикален тон наричаме звук със строго определена:

а) скорост

б) сила

в) плътност

г) честота

 

17. Метална пластинка, която трепти с период 0,00004 s e източник на звук. Определете:

а) Честота на звука е: ..............................

б) Звукът се нарича: ...............................

в) Може ли да се чуе този звук от човека? ..........................   

 

18. Силата на звука се измерва в единицата:

а) Анабел                        

б) Мирабел                           

в) Изабел                           

г) Децибел

 

19. Звукът се движи най-бързо през:

а) твърдо тяло                                                                           

б) течност

в) газ                                                         

г) вакуум

 

20. Кое твърдение е вярно? Звуковите вълни не се разпространяват във:

а) въздух                        

б) вода                                    

в) вакуум                            

г) вещество

 

Ключ на верните отговори: 

1. – Г, 2 – а) 45о, б) 90о, 3 – В, 4 – Г, 5 – Б, 6 – А, 7 – виолетовата, червената, скорост, 8 – вдлъбната леща, превръща успореден сноп лъчи в разходящ сноп, 9 – Б, 10 – а) изпъкнала, б) – фокус, в) – център, г) – фокусно, 11 – 4 D, далекогледство, 12 – Г, 13 – Г, 14 – В, 15 – В, 16 – Г, 17 – а) 250 000 Hz, б) ултразвук, в) – Не, 18 – Г, 19 – А, 20 – В.